smahu správy

Otvorený list primátorovi mesta

Na poslednom zasadaní mestského zastupiteľstva sa stropkovskí poslanci venovali aj dlhoročnému problému zmluvného vzťahu na majetok mesta v areáli Pod vlekom s TJ Slávia. Na tomto rokovaní mesto vypovedalo zmluvu TJ Slávia. Podľa slov zástupcov mesta bola vyvinutá snaha vedenia mesta, no napriek nej sa nepodarilo nájsť možné spoločné riešenie na transparentné hospodárenie s mestským majetkom, transparentné financovanie s jasnými pravidlami fungovania a preto bol zastupiteľstvu predložený návrh na vypovedanie nájomne zmluvy, ktorý bol schválený potrebnou väčšinou poslaneckých hlasov. Na túto skutočnosť zareagoval aj člen TJ Slávia a jej predseda, Valentín Smolko.

Pán primátor, 30. mája 2016 som Vám odpovedal na Váš článok z 23. mája 2016 uverejnený v Stropkovskom Spektre „Na dohodu treba vždy dvoch“. Konkrétne som vo svojej odpovedi napísal všetky skutočnosti, ktoré môžem kedykoľvek dokázať a Vaša reakcia bola znova taká, že nehovoríte pravdu a naďalej škodíte svojim konaním a opatreniami TJ Slávia. Nechcem sa opakovať, ale odporúčam Vám znova si prečítať, čo som Vám písal. Žiadal som Vás, aby ste odpovedali na moje otázky a argumenty a navrhoval som Vám bezodkladné jednanie o problémoch vzťahov mesta a TJ Slávia, len na úrovni štatutárov. Je polovica mesiaca júl a nestalo sa tak. 7. júna 2016 sme dostali druhý pozdrav k 50. výročiu založenia TJ Slávia. Mesto Stropkov rozhodlo o zriadení záložného práva č. 3/2016 k nehnuteľnostiam SKI KLUB, súp. Č. 1371 a chatu Skalka, súp.č 1733 a zakazuje TJ Slávia Stropkov akokoľvek nakladanie so zhora vymedzenými zálohami bez písomného súhlasu správcu dane – Mesta Stropkov. Od roku 2005 do dnešných dní sa nedokázal vyriešiť tento problém aj napriek tomu, že mesto nám dlhuje podľa zmluvy o nájme čiastku štvornásobne vyššiu. To je odmena za 50-ročnú prácu členov TJ. Pán primátor, pýtam sa Vás, kedy príde exekútor? 24. júna 2016 to katastrálny odbor OÚ zapísal do KN. Na základe uvedenej skutočnosti som sa pokúsil stretnúť s pánom primátorom. Dvakrát ma odmietol a na tretíkrát som zo sekretariátu mesta dostal odkaz, že osobne nebudem prijatý a že mám zavolať cez telefón. 9. júna 2016 som o 14.07 hod. a 15.30 hod. zavolal bez ohlasu. O 15.18 hod mi zavolal pán primátor a citujem: „ako sa opovažujem zavolať mu, budeme jednať len písomne“. Nero¬zumel som mu, čo vlastne chce povedať, bol rozčúlený, kričal a nepustil ma k slovu. Potom zložil. Vaše jednanie je odsúdenia hodné. Aj moja osoba si zaslúži, pri mojom veku, trocha úcty od primátora mesta. Po telefóne ste mi nedovolili nič povedať a odporúčili ste mi len písomný styk, tak to robím. 1. júla 2016 o 19.15 hod. ste nám na svojej facebookovej stránke Ondrej Brendza – primátor mesta Stropkov poslali už tretí pozdrav k výročiu TJ pri hodnotení úspešného týždňa školského roka a prijatia úspešných športov. Citujem: „Pristúpili sme aj k vypovedaniu 22-ročnej nájomnej zmluvy s TJ Slávia Stropkov na areál Pod vlekom. Tu je potrebné uviesť, že aj napriek snahe vedenia samosprávy sa nepodarilo nájsť spoločné riešenia na transparentné hospodárenie s majetkom mesta, transparentné financovanie s jasnými pravidlami fungovania v areáli a preto bol do zastupiteľstva predložený návrh na vypovedanie nájomnej zmluvy, s čím sa poslanci stotožnili.“ Slovo transparentný, ktoré veľmi často používate vo svojich vyjadreniach znamená prehľadný, zrejmý a zreteľný. Keď hovoríte o transparentnosti v akejkoľvek oblasti existencie spoločnosti, vždy ide o definovanie jasných pravidiel, kritérií a podmienok pre všetkých participantov (účastníkov). Nepou¬čujem Vás, ale Vaše rozhodnutia „o nás bez nás“ sú veľmi ďaleko od transparentnosti, čo ste potvrdili aj vo svojom článku v Spektre zo 11. júla 2016, kde uvádzate absolútne netransparentne, že sme sa s M. Jakubovom názorovo rozišli bola aj problematika riešenia vzťahov s TJ Slávia v areáli Pod vlekom. Nič konkrétneho ste neuviedli. Ako sa má čitateľ dozvedieť, aký názor mal MUDr. Jakubov, keď už o tom píšete. Koho chcete presviedčať, že aj v tomto prípade hájite záujmy mesta, chránite jeho majetok? Pred kým ho chránite? Veď ste Pod vlekom neboli, od kedy ste primátorom. Jediným ochrancom areálu Pod vlekom je TJ Slávia, ktorá tento areál budovala, prevádzkuje ho a chráni už 50 rokov. Ako mesto chráni majetok, keď nevie opraviť výtlky na ulici Pod vlekom od roku 2013? Vaša transparentnosť ochrany majetku by mala byť zreteľne konkrétna. Prečo vzťahujete do toho aj pána M. Jakubova, ktorý mal evidentný záujem ako poslanec najmä o areál lyžovania? Vysoko treba oceniť jeho finančný prínos na zakúpenie náhradných dielov získaním sponzorov, ktorí prispeli v čiastke 6 000 eur. Čím prispelo mesto na areál Pod vlekom? Len a len vašim návrhom na vypovedanie 22 rokov podľa Vás „bradatej“ zmluvy. Prečo nevýhodnej pre mesto, to už konkrétne neuvediete. Zhodou okolností ju spracoval skúsený právnik. Bola to zmluva, ktorá sa rodila v dobe, keď bolo dosť možností to riešiť inak ako nájmom. Zvolili sme tento model zmluvy aj z dôvodov, že v spolupráci s mestom bude garantovaný ďalší rozvoj areálu, čo roky potvrdili, až do nástupu nového vedenia mesta. Nazvali ste ju „bradatou“ , no dôvody, prečo jej narástla brada, ste neuviedli. V Spektre zo dňa 11. júla 2016 je článok „Mesto vypovedalo zmluvu TJ Slávia“. Článok napísala redaktorka z jednania na mestskom zastupiteľstve. Pán primátor, ako si neplní zmluvný vzťah TJ Slávia, prečo to nenapísala redaktorka? Lebo ste to na zastupiteľstve neuviedli. Jediným neplničom od samého začiatku jestvovania zmluvy je mesto Stropkov. Článok II ods. 2.4. citujem: „Ak prenajímateľ neuhradí 2 % z hodnoty budov a športových zariadení na finančné krytie nákladov na bežnú údržbu a opravu.“ Tento článok mesto počas trvania nenaplnilo od začiatku zmluvného vzťahu. TJ Slávia si plnila a plní oveľa viac ako jej to zmluva predpisuje. 30. novembra 2004 sme zažili aj prežili vypovedanie zmluvy a vy viete z akých dôvodov. Na turistickú ubytovňu si urobil zálusk podnikateľ blízky vedeniu mesta v tej dobe. Pre koho sa robí vypovedanie zmluvy a z akých príčin má byť zrušená, to vie len terajšie vedenie mesta. Tvrdíte, že mesto má záujem o nastavenie pravidiel a záujem o ďalší rozvoj prímestskej rekreačnej zóny. Nehovoríte pravdu, pán primátor. Skoro dva roky vediete toto mesto a v činnosti areálu sa to neprejavilo. TJ Vám dala dosť podnetov na to, ako a čo je potrebné urobiť, aby sa areál dobudoval, aby sa urobili všetky opatrenia, aby spĺňal všetko, čo predpisuje prevádzkový poriadok nami navrhovaný. Nič z toho sa neurobilo. Tvrdíte, že na začiatku roka bola zriadená štvorčlenná komisia, ktorá mala pripraviť návrh na vysporiadanie majetku. Nie je to pravda. V polovici februára ste ma prijali za účelom riešenia problémov, ktoré sme vám pri nástupe do funkcie predložili. Dali ste mi prísľub, že zriadite komisiu na riešenie majetkovo-právnych vzťahov. Kedy ste ju menovali neviem, menovací dekrét som nevidel. Komisia za zišla v neúplnom zložení až 18. apríla 2016. Nevyriešila nič, len navrhla zámenu lyžiarskeho vleku za garáž a predložila v polovici jednania návrh mesta, ktorý bol pre nás neakceptovateľný a preto sme ho listom zo dňa 28. júna 2016 pripomienkovali. Mesto nereagovalo rovnako ako na všetky listy, ktoré sme mu zaslali. Žiadne iné zasadnutie komisie do dnešných dní nebolo. Prečo zavádzate verejnosť? 8. júla 2016 denník Korzár zverejnil článok „Stropkov vypovedal 22-ročnú zmluvu s TJ Slávia“. Pán hovorca Peter Novák, pustili ste do sveta nepravdu bez konzultácie s TJ Slávia. To, čo som napísal pred tým pánu primátorovi, to platí aj pre vás osobne, keďže v náplni svojej práce máte aj transparentné písanie a informovanie bez konzultácii s druhou stranou. Kedy ste sa naposledy informovali u zástupcov TJ o súčasnom stave rekreačnej zóny? Doslova som Vás nútil, aby ste prišli za mnou do areálu, aby som si overil niektoré záležitosti článku primátora uverejneného v Spektre 23. mája 2016. Napriek tomu všetkému, čo popisujem, život prebieha v zóne k plnej spokojnosti návštevníkov, ktorí sa pohoršujú nad stavom ulice Pod vlekom, ktorá ma 66 výtlkov, tie sú však vedeniu mesta ľahostajné. Už sa o tom písalo. Z iniciatívy poslanca M. Jakubova sa 28. júna 2016 zišlo 11 poslancov Pod vlekom, kde sa stretli zo zástupcami TJ – so mnou a s predsedom TJ Korádym. Boli sme pripravení informovať poslancov o širokej škále problémov dobudovania a prevádzkovania oddychovej zóny. Nestalo sa tak. Poslancov zaujímalo ako ďaleko je riešenie založenia neziskovej organizácie (NO), v ktorej mesto vidí východisko ako riešiť prevádzku areálu. Mesto podmieňuje, že ak nebude zo strany TJ súhlas na NO, vypovedá zmluvu. Je to vážne porušenie rovnocenného partnerského vzťahu. Zo strany mesta je to diktát. Sme za vytvorenie NO, ale až po dôkladnom a rozumnom prehodnotení, čo je potrebné urobiť, aby bola funkčná a životaschopná. Koľko jednaní bolo o založení NO? Tretí opísaný a možno iný v počte členov dozornej a správnej rady a nič viac. Predložili ste nám „treťopis“. Dali sme pripomienky a koniec jednania. Je to tak, pán primátor? Zmluva o nájme, ktorú chcete zrušiť, je od samého začiatku neziskovou organizáciou, aj keď v nej nie sú uvedené žiadne správne a dozorné rady až na jeden závažný problém, že jej narástla „brada“. Osobne ma mrzí, že aj keď si poslanci vypočuli naše pripomienky k problematike fungovania areálu a z ich pripomienok nebolo TJ nič vyčítané pri správe areálu, dali sa ovplyvniť argumentmi primátora, ktorý vie o areáli Pod vlekom len z informácií svojich spolupracovníkov, ktorí skoro dva roky s nami nič, až na nepodarené stretnutie, ktoré som spomínal, nekonzultovali. Tí poslanci, ktorí neboli na stretnutí, zaiste podporili návrh mesta na vypovedanie zmluvy a rozhodli sa podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Odporúčam Vám, vážení poslanci, prečítajte si vaše práva a povinnosti a buďte aj naďalej poslušnými služobníkmi pre dobro vašich voličov. Spýtajte sa ich na ich názory, ak s nimi vôbec komunikujete. Opýtajte sa ich, aký majú názor na fungovanie areálu, ako sa im dobre premáva na vynovenej ulici Pod vlekom, aký názor majú na trávnaté ihriská, ktoré mesto prebralo bez závad od dodávateľa. Ako je možné, že mesto má viac ako dva roky finančné prostriedky v sume 15 000 eur na zatraktívnenie areálu Pod vlekom, realizáciou opravy lyž. Vleku a ďalšie práce. Ako je možné, že mesto neodpovedá a nerieši návrhy TJ? Kde sú príkazové a zákazové informačné tabule v areáli? Bez nich si môže robiť návštevník, čo chce. Mohol by som uviesť veľa ďalších vecí, o ktoré by ste sa mali zaujímať a riešiť aj na zastupiteľstve. Príďte na poslanecký prieskum a presvedčte sa, ako sa TJ stará o areál. Pán primátor, to, čo pod vaším vedením mesto koná, je podľa vás transparentné? V riešení majetkovo-právneho vysporiadania s TJ to tu ešte za 50 rokov našej tvorivej, športovej a budovateľskej činnosti nebolo. Toľko nenávisti, nevraživosti voči TJ nebolo. Prečo? Veď nás a najmä mňa nechcete na úrade vidieť. Komunikujete so štatutármi Slávie ako so starcami, tajtrlíkmi, s nami, ktorí sme roky obetovali svoj voľný čas na to, aby areál rástol do dnešnej podoby. Z poľnej džungle sme za roky urobili park. Koľko stromčekov zasadilo mesto a jeho TS, bol len jeden primátor, ktorý zasadil tri lipy ako symbol slovanskosti a tým bol Ing. Ladislav Paňko. Hovoríte, píšete, schvaľujete, siahate na majetok TJ, privlastnili by ste si všetko, čo sme vybudovali. Kto vám dal na to právo? Chcem Vás upozorniť, že toľko nejasností a chýb v evidencii majetku mesta v areáli vleku má dlhodobo majetkovo oddelenie mesta, že je to až nepochopiteľné. Uvediem príklady – v evidencii budov vediete od roku 1970 montovanú turistickú ubytov¬ňu, ktorá nikdy nebola postavená, len na objasnenie, je to montovaná turistic¬ká chata TYP L-61. Ak máte záujem, doložím Vám aj doklady. Preto sa pýtam, prečo nový vedúci majetkového oddelenia neprišiel za dva roky vysporiadať hlavný objekt, o ktorý vám ide? Ostatné pre vás nie sú dôležité. Druhým je trafostanica, ktorá slúži len areálu. Za bývalého vedúceho odboru mesto nevedelo, koho majetkom je trafostanica. Dnes je v takom technickom stave, že hrozí jej odstavenie. Potrebných je len tritisíc eur na jej rekonštrukciu. Viete o tom? Doklady o všetkom, čo sa vybudovalo, má TJ, má ich aj mesto? Už o mesiac skončí trojročná zmluva na odstránenie závad na ihriskách, detskom ihrisku a prístrešku nad ohniskom. Aj keď v kolaudačnom zápise je veľká nula, TJ Vám po ukončení výstavby predložila na každom objekte, čo nebolo prevedené alebo nekvalitne urobené. Bolo sa vedenie mesta pozrieť na trávniky ihrísk a nežiadalo odstránenie závad za dlhé tri roky. To by ste mali, pán primátor, riešiť a ak nie, máte dosť „odborníkov“, aby to vyriešili. Veď ako sa dozvedám, všetci dostali odmeny. Vašim jediným cieľom je zlikvidovať všetko, čo sme za tie roky vytvorili. Tak ako som vám veril, keď som dal vám svoj hlas a dali vám ho všetci Slávisti, tak to je vaša odplata za to a stali ste sa likvidátorom toho, čo si návštevníci a obyvatelia Stropkova vedia vážiť. Vás názor, že vypovedáte zmluvu o nájme rok bude na jednanie ako ďalej neobstojí. Veď doteraz sme si nesadli za stôl a jednali., Naša požiadavka je , že budeme jednať len s vedením mesta a so žiadnou komisiou, ktorej členovia nemajú žiadne právo rozhodnúť, tvrdia, že to môže len vedenie mesta. Pán primátor, čítam Váš volebný program veľmi často. Ako krásne znie „Stropkov je náš domov“ a píšete, že občanov vnímate ako partnerov, nie podriadených, pretože vám patrí toto mesto. Ako to znie krásne a mne – občanovi tohto mesta vynadáte ako poslednému bezdomovcovi. Ja som hrdý na to, že sa Stropkov stal mojím druhým domovom a svojou prácou či už v školstve, v športe alebo ako dôchodca sa chcem zavďačiť za to, že je ozajstným domovom pre mňa a rodinu a preto aj v dnešnej dobe som každý deň v areáli Pod vlekom a chránim to, čo vy chcete chrániť, ale neviem pred čím. Ponúkli ste šancu na zmenu, iný štýl riadenia Stropkova, iný prístup k obyvateľom, pretože vám patrí toto mesto. K svojej kandidatúre pristupujem s pokorou a rešpektom. A ako pristupujete k svojej funkcii primátora? Podľa mňa sa vytratila pokora, ale aj rešpekt. Veľmi pekne to aplikujete pri jednaniach s obyvateľmi mesta, čo ste ešte krajšie ukázali na poslednom zastupiteľstve a v Spektre k poslancovi Šimkovi a doktorovi M. Jakubovi a tiež k J. Venglovičovi či k funkcionárom TJ Slávia. Často čítam „Programové priority pre naše mesto – náš domov“. Citujem: „sfunkčnenie a popularizácia oddychového areálu Pod vlekom a obnovenie lyžiarskeho vleku, zachovanie a podpora ZOO, transparentná grantová podpora športu a záujmovým združeniam atď. Ako to napĺňate, pán primátor? Na strane sedem sľubujete „v prípade schvaľovania dôležitých mestských nariadení, musí prebehnúť dialóg s tými, ktorých sa dané opatrenie dotýka… musí predchádzať diskusia všetkých zainteresovaných.“ Vypo¬vedanie zmluvy, záložné právo na majetok TJ je výsledkom toho, čo ste sľubovali. Napísali ste – „kvôli nečinnosti kompetentných sme prišli o kedysi vyhľadávaný vlek“. A dnes, pán primátor, kvôli súčasným kompetentným prídeme o lyžiarsky areál s umelou hmotou. Čo ste pre to urobili? Čítal som zápisnicu z ostatného zastupiteľstva k návrhu na vypovedanie zmluvy o nájme. Nič konkrétneho som tam nevyčítal. Zaujalo ma vaše vyjadrenie „je na nás, aby sme nastavili fungovanie oddychovej zóny Pod vlekom tak, aby to bolo výhodné pre mesto, pre TJ a v konečnom dôsledku pre obyvateľom mesta“. Koho ste mysleli „je na nás“? Na kom? Znova…diktovanie samosprávy. V Spektre 23. mája 2016 na záver svojho článku o TJ píšete – „ak má TJ záujem byť aj naďalej partnerom mesta, nebránime sa tomu, ale to všetko pri rešpektovaní nových pravidiel spolupráce nastavených samosprávou“ – teda mestom. Zmenilo sa niečo. Takúto spoluprácu rozhodne odmietame. Pán primátor, svojim doterajším jednaním ste TJ postavili na vedľajšiu koľaj. Mesto posledné dva roky nezaujíma, že najlepšie informácie od začiatku budovania areálu nie sú na mestskom úrade, ale má ich TJ. Ak by ste to akceptovali, ako ste mohli na vedení mesta schváliť taký návrh, aký ste predložili na jednaní komisie. Rešpektujte naše návrhy pre zlepšenie prevádzky schopností areálu. Nediktujte nám podmienky samosprávy. Sme za jednanie za spoločným stolom, kde každá strana predloží dokumentáciu a svoje návrhy na daný problém, ktorý chceme riešiť a dohodnúť sa. TJ má k dispozícii takúto dokumentáciu, nemohla ju predložiť, lebo mesto to nechce vidieť a nejedná s nami ako s partnerom, ktorý bol pri zrode, budovaní a prevádzkovaní areálu do dnešných dní., Rozhodne do našich úspešných jednaní nepatrí záložné právo, vypovedanie zmluvy, zlá komunikácia štatutárov cez telefón alebo písomne.
Valentín Smolko

redakcia | 22. 7. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 172x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou