smahu správy

Skutočné dôvody odstúpenia vs. dôvody odstúpenia podľa M. Jakubova

Mesto nie je akciová spoločnosť, ako to hovorí M. Jakubov. My sme nesprivatizovali mesto, preto prirovnávať naše nezhody k nezhodám akcionárov mi pripadá neadekvátne, neprimerané, nezodpovedné a nedôstojné. Nám občania zverili moc na obdobie štyroch rokov a vložili do nás dôveru spravovať veci verejné a zodpovedne sa starať o spoločný majetok. Pred voľbami som opakovane prezentoval, že oprava chodníkov a ciest je povinnosť samosprávy a nie investícia. A že najľahšie zarobené peniaze sú ušetrené peniaze. Postupne sme už v prvom roku dokončili staré, rozbehli nové a pripravili výhľadové projekty zamerané na šetrenie verejných financií. Teda pripravili sme investičné akcie tak, aby z nich mesto profitovalo v nasledujúcich rokoch. O správnosti nastavenia prvého roku ako roku konsolidácie svedčí prebytok v hospodárení mesta vo výške takmer 300 tis. eur. Služba sa po dlhých rokoch dostala do zisku (preberali sme ju v strate), v zisku skončil Byhos i MŠK Tesla Stropkov.
Aké investície chýbali M. Jakubovovi v prvom roku nášho pôsobenia? Nevšimol si dokončenie zastavených projektov rekonštrukcie kultúrneho strediska a komunitného centra po mojom predchodcovi za vyše 860 tisíc? Neinvestovali sme azda do kotolní K6 a E1 takmer 160 tisíc na novú technológiu? Nezaregistroval projekt koncesie tepelného hospodárstva v ZŠ na Konštantínovej za 500 tisíc i rekonštrukciu kotolne v ZŠ Hrnčiarska za 90 tisíc? Alebo už spomínané verejné osvetlenie za 700 tisíc či 30 nových bytov za 1,5 milióna na ulici Ciolkovského?

Pretrhnutie väzieb v školstve
V Stropkove je verejným tajomstvom, že kritickou oblasťou, kde nastali rozpory medzi mnou a M. Jakubovom bolo školstvo. Roky tam fungoval zaužívaný systém, z ktorého profitovala úzka skupina ľudí. Pre úplnosť treba dodať, že všetko prebiehalo v súlade so zákonom a pravidlami nastavenými ešte z roku 2008. Výhodné to však bolo v prvom rade pre zainteresované osoby a firmy, až potom pre školy a mesto. Zmeny, ktoré sme v tejto oblasti začali realizovať v roku 2015 boli jedným z najhlavnejších dôvodov nedávneho rozhodnutia M. Jakubova. Odstúpiť chcel už po oboznámení sa s výsledkami auditov v školách, ktoré sme mali na stole v marci 2015. Ich spoločným menovateľom boli závažné porušenia rozpočtovej disciplíny. Nebol prístupný na prijatie ráznych opatrení v personálnej oblasti v ZŠ Konštantínova a ZUŠ F. Veselého. Presadil som aspoň zníženie platov riaditeľov základných škôl. A týmto (dočasne) skončila mnou avizovaná reforma v školstve.
V októbri 2015 mi už nielen v hádankách ako v prvom prípade, ale aj písomne cez facebook oznámil svoj druhý zámer odstúpiť slovami, že jeho misia skončila a bude sa venovať zmysluplnejším veciam. Ďalší pokus o vzdanie sa funkcie prišiel 1. februára tohto roka. Len dva dni pred tým dala výpoveď ekonómka a účtovníčka školstva v ZŠ Konštantínova. Reakcia môjho zástupcu na seba tak nenechala dlho čakať. Odovzdal mi kľúče od kancelárie i úradu. Nakoniec ostal, ale v kruhu svojich známych uviedol, že už len čaká na správny okamih, obsah a formu odstúpenia. Ten okamih prišiel 26. mája, keď mi najprv telefonicky a následne aj písomne oznámil svoju abdikáciu. Ako jediný dôvod uviedol odmeny prednostovi MsÚ. Ani slovo o rozdielnych predstavách na investičné a finančné zámery mesta, ako to už prezentoval v zastupiteľstve a následne rozviedol v novinách. Tento jeho postup pri vzdaní, resp. postupnom vzdávaní sa funkcie nebolo spontánne rozhodnutie „muža momentu“, ale vopred pripravené a naplánované, s úmyslom, čo najviac ublížiť.
Na jednej strane prekážajú M. Jakubovovi odmeny prednostu, zamestnancov a štatutárov mestských organizácií, na druhej strane nepochopiteľne toleruje a obhajuje plat učiteľky Základnej umeleckej školy prevyšujúci 2000 eur. V priamom prenose sme toho boli svedkami na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Rovnako nepochopiteľne toleroval, prehliadal a dokonca obhajoval nevýhodne nastavený systém rozpočtovania a účtovania školstva, z ktorého roky profitovala úzka skupina ľudí a vyvolené firmy.

Mzdy a odmeny, TJ Slávia
Zaráža ma, že ako jeden z dôvodov odstúpenia uvádza bývalý zástupca primátora svoju snahu plošne znižovať platy zamestnancov úradu v rozmedzí 10 až 30 percent. Toto opatrenie navrhoval hneď na začiatku volebného obdobia, v januári 2015. Bez akejkoľvek analýzy, bez akejkoľvek znalosti pomerov na úrade, bez akýchkoľvek informácií o práci jednotlivých zamestnancov úradu. Moja dovtedajšia prax v štátnej správe a skúseností z iných miest potvrdili, že plošné znižovanie platov u všetkých zamestnancov úradu je nesystémové, nemanažérske a kontraproduktívne riešenie. Čo M. Jakubov zabudol verejnosti povedať je skutočnosť, že k zníženiu platov o nemalú čiastku naozaj došlo. A to u všetkých čelných predstaviteľov mesta – primátora, prednostu, hlavnej kontrolórky, náčelníka mestskej polície, riaditeľa Služby, konateľa Byhosu a riaditeľov základných škôl. V tejto fáze som to považoval za dostačujúce a vyššie uvedené hospodárske výsledky to potvrdili. Odmietam tvrdenie, že vedeniu mesta boli vyplatené „štedré, neprimerané odmeny.“ Primátorovi nebola vyplatená žiadna odmena. Čo sa týka prednostu a zamestnancov, podobne ako v iných inštitúciách, aj v rámci MsÚ, školách a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli v roku 2015 vyplatené všetkým zamestnancom primerané odmeny. To všetko v závislosti od plnenia zverených úloh, tak v rámci svojich povinností vyplývajúcich z jednotlivých pracovných pozícií, ako aj nad ich rozsah, ako súčasť motivačnej zložky mzdy. Udeľovanie odmien patrí výlučne do kompetencie primátora, ktorý rozhoduje o ich výške. V doterajšej praxi som sa nestretol s tým a nepoznám žiadne mesto na Slovensku, kde by primátor mesta oznamoval, nebodaj si nechal schvaľovať udeľovanie odmien svojmu zástupcovi. Stojím si za rozhodnutím udeliť mimoriadnu odmenu 1000 eur prednostovi MsÚ, ktorý manažoval jeden z najúspešnejších projektov mesta za posledné roky v hodnote 700 tis. eur, vďaka čomu Stropkov zrenovoval a rozšíril verejné osvetlenie na celkovo 962 svetelných bodov a vďaka tomu sme my všetci len v prvých piatich mesiacoch tohto roka ušetrili 44 % dovtedajších nákladov na energie. Rovnakým spôsobom odmením každého, kto zabezpečí pre naše mesto investíciu podobného rozsahu a významu.
Taktiež som udelil prednostovi MsÚ odmenu vo výške trinásteho platu za kvalitné plnenie služobných úloh v rámci úradu a za jeho podiel na celkovej konsolidácií verejných financií. Stojím si aj za odmenami vo výške trinásteho platu riaditeľovi Služby, konateľovi Byhosu a za odmenami ostatným zamestnancom samosprávy, pretože každé jedno takéto rozhodnutie vyplynulo z dôkladnej analýzu prínosu a práce každého vedúceho i radového zamestnanca mesta i mestských podnikov. V tejto súvislosti chcem dať verejnosti do pozornosti, že nebolo možné z objektívnych časových a kapacitných možností, aby bývalý viceprimátor mal všetky informácie o meste a mestskom úrade. Na MsÚ totiž „úradoval“ jedenkrát v týždni, vždy v pondelok od 13.00 do 16.00 hod., teda spolu 12 hodín mesačne. Bývalí viceprimátori na úrade trávili päť dní v týždni. Tieto podmienky si nastavil Martin Jakubov sám a akceptoval som ich s odôvodnením, že je v prvom rade lekár a až potom poslanec – viceprimátor.
Ďalšou z oblastí, kde sme sa názorovo rozišli bola problematika riešenia vzťahov z TJ Slávia v areáli Pod vlekom. Chcem len poukázať na skutočnosť, že aj v tomto prípade hájim záujmy mesta, chránim majetok mesta. K TJ Slávia už toho bolo popísané dosť, výsledkom celého procesu je mestským zastupiteľstvom schválený môj návrh na vypovedanie 22 rokov „bradatej“ zmluvy, podľa môjho názoru nevýhodnej pre mesto.
Škoda, že M. Jakubov, aj keď bol súčasťou môjho volebného tímu a podporil ma vo voľbách nepochopil, že najväčšiu mieru zodpovednosti za celý chod mesta nesie na svojich pleciach primátor. Teda nie dôvody odstúpenia, ktoré uviedol v novinách, ale odlišné pohľady na systémové zmeny v meste, predovšetkým v školstve, boli skutočnými dôvodmi, ktoré spôsobili jeho abdikáciu.
-OB-

redakcia | 15. 7. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 352x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou