smahu správy

Nehovoríte pravdu, pán primátor!

Po prečítaní Vášho vyjadrenia k „nejasným vzťahom“ Pod vlekom som sa zapozeral na fotografiu, na ktorej sa usmievate so skríženými rukami. Ten úsmev nie je „anjelský“ a tie založené ruky pripomínajú „panovačnosť“ alebo „mám moc“, tak im poriadne naložme. Už v prvej vete tvrdíte, že záležitosti prímestskej zóny Vám nie sú ľahostajné. Pýtam sa Vás, koľkokrát od svojho nástupu ste boli oficiálne aj neoficiálne v zóne? Ani jedenkrát. Nebol tam ani predseda úradu ani vedúci odboru, až na Ing. Dubasa. Od úradníckeho stola sa problémy neriešia. Aké nejasné zmluvné vzťahy proklamujete? Nájomná zmluva 21.4.1994 je platná a okrem Vás ju žiaden primátor nespochybňoval. Ak hovoríte o nejasnostiach, tak hovorte konkrétne. Vaši predchodcovia s nami komunikovali vždy ako s rovnocenným partnerom, aj keď sme mali rôzne názory na riešenie majetkovo – finančných vzťahov, vždy sa našli spôsoby aspoň čiastočných riešení. Prečo tvrdíte, že komunikácia s predstaviteľmi TJ Slávia je časovo a argumentačne veľmi náročná? Nie je to pravda. Vy ste vo svojom hodnotení spolupráce Mesto – Slávia nič konkrétne neuviedli. Slová ľahostajná, ústretovosť, snaha viesť dialóg, zasadnutia minimálne troch komisií atď. nič nehovoria. Tak je to v celom Vašom príspevku. Pán primátor, možno sa pamätáte, že 16.12.2014 sme boli s predsedom Ing. Pavlom Korádym u Vás na úrade a odovzdali sme Vám so sprievodným listom písomný materiál, čo je potrebné riešiť, čo predchádzajúce vedenia dlhodobo neriešili. Išlo o prímestskú rekreačnú zónu, majetkovo – právne vyrovnanie Mesta a Slávie, likvidácia vleku a ďalší rozvoj podmienok na lyžovanie, riešenie 2% ako príspevku mesta na správu areálu, vytvorenie neziskovej organizácie, finančné vyrovnanie na základe znaleckého posudku a čo je potrebné rekonštruovať a modernizovať (turistickú ubytovňu, ulicu Pod vlekom, garáž na snežné vozidlo a kaviarne TU). Taký podrobne vypracovaný materiál ďalšieho rozvoja zóny nedostal ani jeden Váš predchodca. Pýtam sa Vás, ako ste s ním naložili? Ako Vám poslúžil pri riešení problémov, o ktorých píšete? 28.1.2015 sme Vám predložili návrh na riešenie finančného vyrovnania. 11.2.2015 návrh na prevádzkovanie zóny, 16.4.2015 Ing. Burák spracoval na Váš príkaz analýzu doterajších riešení a neriešení vzťahov Mesto – Slávia, 2.7.2015 sme pripomienkovali návrh Mesta na NO, 27.11.2015 návrh na majetkové vyrovnanie. Ani na jeden z týchto listov sme nedostali odpoveď ani neboli s nami prejednané. Reakcia bola iba na jeden list a to na pripomienky na návrh založenia neziskovej organizácie, ktorý spracoval ako tretiu kópiu dvoch predchádzajúcich návrhov prednosta úradu. Zaujímavá bola reakcia mesta na zasadnutí vedenia, citujem – „koniec jednania, čas jednania uplynul, nič Pod vlek, ani cesta nie ani fotoaparát, 700 eur neodsúhlasených!“ A toto má byť ústretovosť k dobrej spolupráci Mesta a Slávie? V roku 2016 sme písomne predložili mestu návrhy. 29.1.2016 zahrnutie nedoplatku do rozpočtu na rok 2016, 4.2.2016 ulica Pod vlekom odstránenie výtlkov, 15.2.2016 50. výročie TJ Slávia, 27.4.2016 návrh na majetkovo – právne vyrovnanie, 1.5.2016 osobný list primátorovi, 13.5.2015 chyby a nedostatky na ihriskách Pod vlekom, 15.5.2015 modernizácia a rekonštrukcia TU. Ani na jeden list mesto nereagovalo a odpovede alebo jednania k našim návrhom neboli. Pán primátor, na jeden list ste predsa reagovali v tom zmysle, že predstavitelia Slávie Vás konfrontujú s ulicou Pod vlekom. Nevyhovárajte sa, že o tom musia rozhodnúť poslanci. Ako Vám môže vadiť 66 výtlkov na úseku 400 m, keď vedenie mesta, jeho pracovníci a poslanci tam ako je rok dlhý nechodia autami? Chodia tam obyvatelia mesta a cudzí návštevníci, deti aj dospelí na bicykloch, matky s kočiarmi. Viete na koho nadávajú? Vinia Sláviu a preto sa možno nesťažujú na úrade. Nemáte absolútne predstavu koľko áut denne a vo večerných hodinách prejde po ulici Pod vlekom. Kedy a ako ste pán primátor hľadali kompromis v jednaní so Sláviou? Aké nepochopiteľné nároky má TJ Slávia na Mesto? Od uzatvorenie zmluvy o nájme 1.4.1994 nám mesto podľa čl. III ods. 2 za roky 2005–2015 dlhuje 18 986 eur, iným slovami mesto ani jeden rok si záväzok nesplnilo od platnosti zmluvy v nájme. Na základe znaleckého posudku Ing. Miroslava Lisseho č. 12/2008 bola stanovená hodnota prác vykonaných na TU ubytovni – kaviareň 10 001,48 eur a na rekonštrukciu soc. Zariadenia ubytovne 6638,78, spolu 16 640,26 eur. K 31.12.20111 bolo uhradených 7 647,70 eur, k úhrade ostáva 8 992,56 eur. Naše návrhy na splátkové kalendáre od roku 2012 neboli rešpektované ani novým vedením mesta, ktoré nás chce aj o tieto finančné prostriedky „ošklbať“. Znalecký posudok si objednalo Mesto. Na čo ich potrebujeme a kde ich chceme investovať? Tak ako doteraz, do areálu, ktorý máme v nájme od mesta a našich budov a ihrísk, ktoré sú našim majetkom.
Tvrdíte, pán primátor, že máte Pod vlekom majetok za niekoľko tisíc eur. Prečo neuvediete, aká je skutočná hodnota majetku samosprávy a celkom ste zabudli uviesť ako mesto k majetku prišlo a kto to všetko vybudoval. Ako môžete hovoriť ako spolupracovala Slávia s Mestom? Kde ste boli pred 50 rokmi alebo dvadsiatimi? Kedy a ako ste sa zaujímali o to, čo sa v areáli robí, keď ako primátor tam nechodíte a neriešite s ľuďmi, ktorí tam žijú už desaťročia problémy ďalšieho rozvoja areálu? Vo svojom volebnom programe na druhom mieste máte „sfunkčnenie a popularizácia oddychového areálu Pod vlekom a obnovenie lyžiarskeho vleku“. Na internetovej stránke mesta máte ponuku, kde si môžu ísť Stropkovčania zašportovať. Darmo „klikám“ areál alebo ako honosne nazývame oddychová zóna, tam nenájdete. Kedy vo svojom hodnotení ste zónu na verejnosti spomenuli, ako ju propagujete? Viete, kto to robí? Tí starí „tajtrlíci“ alebo starci, tak ich na úrade voláte, ak o nich vôbec hovoríte. Váš volebný program mám dobre preštudovaný. Čo sa týka ďalšieho rozvoja zóny z roku 2008 a rozvoja lyžovania a vytvárania podmienok na lyžovanie, ktoré spracovala TJ Slávia a do dnešných dní ich mesto neprejednalo a neschválilo. Zradili ste ich po vašich predchodcoch a je ich potrebné čím skôr doriešiť. Vaša starostlivosť o Sláviu, aká bola v minulosti a aká je dnes prenechajte nám a neklaďte ani sebe ani iným otázky, kde je Slávia dnes. O tom, aké majú byť TJ dnes už športové orgány hovorí aj nový zákon o športe v § 8 a 9 a v ďalších častiach zákona. Rozhodne o tom samospráva nerozhoduje. O tom, ako Vám leží na srdci Slávia svedčí aj to, že do dnešných dní ste nezaujali stanovisko k listu zo dňa 15.2.2016, keď sme Vám oznámili, že 3.1.1966 TJ Slávia Stropkov vznikla. Nežiadali sme od Vás peniaze, ale navrhovali sme Vám olympiádu mládeže, ukončenie rekonštrukcie lyžiarskeho vleku. Chceli sme žiadať od VÚC Prešov na to aj dotáciu. Žiaľ, mesto nemá záujem o takéto akcie. V závere listu ponúkame aj do ďalšej päťdesiatky spoluprácu najmä pri ukončení dostavby zóny a areálu lyžovania. Aký má Mesto záujem, pán primátor, na ponúkanú spoluprácu? Mohli ste to svojom článku napísať a nielen znevažovať. Patrilo sa túto našu ponuku s nami prejednať a podať TJ pri tak vzácnom výročí pomocnú ruku. Celý obsah vášho článku v novinách nasvedčuje tomu, ako „nás máte radi“, žiadne oslavy nebudú. Tvrdíte, že mesto v roku 2016 sa snaží nastaviť transparentný, hospodársky a legálny spôsob fungovania zóny, ktorá by mala slúžiť všetkým obyvateľom, nie len úzkej skupine. Absolútna lož, pán primátor. Nechce sa mi veriť, že takéto niečo môže vyjsť z pera primátora. Odpoviem Vám. Už je skoro polrok roku 2016 a dozvedáme sa až teraz, že mesto transparentne atď. niečo pripravuje. S kým, pán primátor, máte tam odborníkov na to. Veď od augusta roku 2013, keď boli ukončené ihriská, mesto nedokázalo riešiť prevádzku zóny zo všetkými našimi návrhmi. Nič sa neriešilo, Mesto nám do dnešných dní neodovzdalo ihriská, detské ihrisko a prístrešok. Pracovníci Mesta ani nevstúpili na územie zóny, ako som písal predtým, nie sú odstránené chyby a pritom v auguste 2016 končí záruka PD Stropkov ako dodávateľa prác. Dva roky sme sa starali o ihriská, deväťkrát boli vykosené, športovalo sa na nich. Aký je to legálny spôsob fungovania? Prečo zavádzate čitateľov a obyvateľov mesta? Veď Mesto prijalo Štatút zóny dňa 15.4.2014. Koľko obyvateľov sa sťažovala na Meste, že sú zatvorené detské ihriská? Veď je tam len jedno ihrisko. Každý záujemca o ihriská ich dostane vždy k dispozícii. Pýtam sa Vás, odkiaľ beriete informácie? Že sú spoplatnené ihriská, to budú aj naďalej. Že sa bude platiť ubytovanie a prenájom niektorých priestorov, to tiež ostáva podľa schváleného cenníka TJ Slávia, o tom Mesto nerozhoduje a Mestu sme ho doručili. Píšete, že to všetko sa odohráva pod neustálym dozorom. Ja som tam denne, ak je potreba aj v noci. Čo som ja nejaký policajt? Prečo ste nenapísali, ako by dozorovalo areál Mesto? Či podľa Vás si každý návštevník môže robiť čo chce? Takýmto spôsobom oceňujeme našu prácu pri ochrane majetku Mesta a Slávie. Celý Váš príspevok o vzťahoch Mesto – Slávia Pod vlekom sa točí okolo financií. Nakoľko možno obyvatelia mesta nevedenia a možno niektorí nechcú vedieť, tak predsa uvediem niektoré skutočnosti ako a kedy koľko prispelo do areálu Pod vlekom Mesto a koľko Slávia. Od roku 2000 do 2010 Slávia do areálu investovala 867 000 korún. Boli to dotácie z ministerstva SR, Úradu vlády Nadácie Dontis, NESCO fondu, ATJK. Žiadosti projektovú dokumentáciu, výstavbu a prevádzku zabezpečovali pracovníci TJ. Bolo rozostavané tenisové ihrisko, trávnatá plocha, vybudovala cyklodráha pre deti a za 200 000 Sk prevedená rekonštrukcia soc. zariadenia TU. Finančná hodnota prác bola vyššia ako dotácie. Znova píšete nepravdy, keď uvádzate, že pred vyše dvadsiatimi rokmi dostala TJ účelovú dotáciu asi dvestotisíc Sk, nie presne 200 000 a nie na modernizáciu, ale na kompletnú rekonštrukciu sociálneho zariadenia v TU, ktorá patrí mestu. Poznáte podklady na rekonštrukciu, kto ju inicioval, ako sa práce fakturovali, ak nie, celá dokumentácia je Vám k dispozícii. Pán primátor, nebolo to viac ako pred dvadsiatimi rokmi, ale v roku 2002 – 2003. Kto Vás informoval, vedúci finančného odboru? Od neho som to už raz počul.
O tom, koľko finančných prostriedkov sme vložili do výstavby tenisového ihriska a trávnatej plochy, ktorú spomínate vo svojom článku, má fakturačné doklady o výstavbe TJ archivované. Sú kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu.
Ak by ste majetkovo-finančné vyrovnanie brali seriózne, už dávno by Vám bolo všetko jasné. Kto Vás informuje, kto Vám dáva podklady? Finančný, majetkový odbor, výstavba, prečo si ich nehľadáte a nekonzultujete s nami.
Použijem aj ja formuláciu „pred viac ako dvadsiatimi rokmi“ sme nepotrebovali majetkové vyrovnanie, neboli nám potrebné 2% od mesta na údržbu. Mali sme príjmy z prevádzky vlekov, ubytovania, dotácie od štátnych orgánov a telovýchovy. Dnes je situácia iná, preto je ju potrebné riešiť.
Čo veta, to nepravda. Vo vašich vyjadreniach píšete „predmetné ihrisko.“ Myslíte tým trávnatú plochu, ktorá bola dokončená z prostriedkov eurofondov? Boli dokončené dve ihriská, aj tenisové ihrisko, dnes multifunkčné. Obe ihriská sú majetkom Slávie. Neboli ukončené pre nedostatok finančných prostriedkov. Od roku 2007 sme žiadali mesto, aby ich pomohlo dokončiť. Až v roku 2012 sa začalo hovoriť o tom, že sú eurofondy na VÚC Prešov formou cezhraničnej spolupráce. Boli ste už poslancom MsZ a mali by ste vedieť, ako projekt vznikol a ako sa realizoval. Do tenisového ihriska Slávia investovala 8 066,42 eur a do trávnatej plochy 2 987,45 eur. Zrazu sa dozvieme, že po dokončení sú v majetku mesta. Mesto ich Slávii „ukradlo“ tak, ako dňa 26. februára 2001 na katastrálnom odbore OÚ Stropkov si jeho rozhodnutím privlastnilo aj turistickú ubytovňu s pozemkom. Pamätáte si na to, pán primátor? Konali ste z vlastného podnetu, tak ako konáte aj dnes?
Kto Vám dal informáciu, že sme Vám dali zlé podklady k projektu Skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu. A tu sa už Vás pán primátor pýtam, čo si to dovoľujete a pritom tvrdíte, že mestu práve preto boli krátené nemalé finančné prostriedky. Boli ste pri tom, keď sa rodil projekt. Ak nie, tak neklamte a neobviňujte. Budem konkrétny. Osobne sa ma pýtal Ing. Burák, čo je potrebné dokončiť na ihriskách, nič viac k rozpočtu, ktorý mal spracovať nežiadal. Presný popis prác mu bol daný. Nič viac Slávia s projektom nemala ani počas prípravy, ani počas realizácie. Dozor nad realizáciou mal Ing. Burák. O koľko finančných prostriedkov mesto prišlo, ste neuviedli. Spomínate ubytovanie hostí a športovcov z Poľska. Aby mala verejnosť jasno, tu je vysvetlenie. V rozpočte na ubytovanie bola rozpočtovaná suma 17,– €/noc. Vysúťažená v rámci výberového konania bola čiastka 15,– €/noc, pre 144 osôb v sume 2 160 eur. Dňa 29. 8. 2013 faktúrou č. 8/2013 bola fakturovaná suma 90 osôb x 15 eur, čo je 1 350 eur. Ak mesto nepredloží, o koľko fin. prostriedkov pri ubytovaní prišlo (tvrdenie a „mesto prišlo o nemalú časť dotácie“), žiadame predložiť záznam o tom, o koľko fin. prostriedkov pri kontrole prišlo a z akých dôvodov boli krátené.
Pán primátor, očierňujete a znevažujete to, čo pre občanov mesta 50 rokov robíme. Potvrdzuje to aj Váš výrok „to je len pár príkladov toho, ako dnes TJ Slávia funguje.“ Odpoveďou na to, je naša každodenná starostlivosť o areál, aby bol každý návštevník spokojný.
Ako sa mesto stará o areál si odpovedzte sám. O každom jednaní s mestom si dlhodobo vediem záznamy. V roku 2015 sa uskutočnilo jednanie 11. marca 2015 – za mesto primátor a prednosta, za TJ predseda a hospodár TJ, dňa 13. apríla 2015 viceprimátor MUDr. Jakubov, Korady, Smolko – riešenie problémov lyž. areálu. O mestskej rade, ktorú spomínate, by sme radšej nehovorili. Skoro hodinu ste nás nechali čakať a nechali ste radu informovať vedúcimi odborov podľa hesla „o nás, bez nás.“ Nevedeli sme, čo vlastne od nás rada chce. Už druhýkrát sa Vás pýtam, kto Vám napísal priebeh jednania rady, aké dlhé hodiny sme radu poučovali atď. TJ Slávia žiada záznam z jednania spomínanej rady. To je za rok 2015 všetko.
Vo svojom článku spomínate zasadnutie komisií pre riešenie problémov vzťahov mesto – Slávia. Bolo ich päť, dňa 4. 12. 2007, 17. 6. 2010, 31. 8. 2010, 30. 5. 2012, a 18. 4. 2016. Ak mesto má záznamy, môžete si ich prečítať, čo riešili a čo mestu za riešenie odporúčali.
Vedenie mesta analyzuje všetky kroky, ako uchrániť majetok mesta. Pred kým? Korektne uzavrieť spoluprácu s TJ Slávia. Pochybujeme o korektnosti, ak doteraz zo strany mesta nebola. máte plány zveľaďovania areálu s veľkým potenciálom. Aký je to potenciál? Doteraz neslúžil areál v lete aj v zime už 45 rokov.
Hľadáte riešenia a postavíte TJ Slávia pred hotové rozhodnutie. Nešlo by to v spolupráci s nami. Do veľkého potenciálu zahrniete aj majetok TJ Slávie v hodnote 42 000 eur, tak to mesto už párkrát urobilo. Veď nové pravidlá diktujú, vždy silnejší.
Vážený pán primátor,
listom sme Vás informovali o výročí TJ. Nežiadali sme od mesta fin. prostriedky, chceli sme však v spolupráci s mestom pripraviť areál tak, aby sme mohli bezproblémovo a dôstojne v roku 2016 osláviť 50. výročie založenia TJ. Na list a na naše návrhy ste nereagovali. Po uverejnení článku v Stropkovskom Spektre, vieme už aj prečo. Predpokladali sme, že tak, ako pri 40. a 45. výročí TJ mesto nereagovalo, ale ani neškodilo, k 50. výročiu svojím článkom ste nám poslali gratuláciu, akú si nezaslúži ani ten najposlednejší ľudský jedinec. Znevažovali ste prácu desiatok dobrovoľných nadšencov, ktorí vybudovali tento areál popri svojej každodennej práci, starali sa o rozvoj športu, najmä mládeže. Mnohí pomáhajú do dnešných dní, aby to, čo vybudovali slúžilo a plnilo svoj účel. Boli by sme radi, keby ste tak otvorene a korektne zhodnotili aj podiel mesta pri výstavbe a prevádzke areálu. Navrhujem Vám preto, bezodkladné jednanie o problémoch vzťahov mesta a Slávie, len na úrovni štatutárov, ak máme veriť záverečným vetám vo vašom článku. TJ Slávia chce spolupracovať a byť partnerom mesta pri budovaní a prevádzkovaní areálu, len nie za podmienok vyjadrených v poslednej vete Vášho príspevku „Ale to všetko pri rešpektovaní nových pravidiel spolupráce nastavených samosprávou.“ Takto veru nie. Len vzájomnou dohodou oboch partnerov, bez diktátu jedného z nich.
Valentín Smolko

redakcia | 1. 6. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 2316x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1] Pichnutie do osieho hniezda
pozorovatel 7. 6. 2016 o 09.04 hod. IP: 217.75.89.XXX

Samosprava, drzim Vam prsty pri rieseni tohto problemu.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou