smahu správy

Najviac živnostníkov podnikalo v stavebníctve

V štatistickom registri organizácií Prešovského kraja bolo ku koncu roka 2015 zaregistrovaných 17 744 aktívnych podnikov a 49 093 aktívnych fyzických osôb – podnikateľov, kde patria živnostníci, osoby so slobodným povolaním a samostatne hospodáriaci roľníci.

Medziročné porovnanie predstavuje u podnikov pokles o 0,6 % a u fyzických osôb pokles o 7,5 %. Podiel podnikov so sídlom v Prešovskom kraji predstavoval 9,2 % z celkového počtu podnikov v SR. Fyzické osoby – podnikatelia pôsobiace v kraji tvorili 14,5 % z celkového počtu podnikateľov v SR. Najviac podnikov v kraji (5 385) bolo registrovaných v okrese Prešov, v okresoch Poprad pôsobilo 3 206, Bardejov 2 002 a Humenné 1 239 podnikov. Podľa právnej formy podnikov najpočetnejšiu skupinu tvorili ob¬chod¬né spo¬lo¬čno¬¬s¬ti, z ktorých 97,9 % boli spo¬loč¬nos¬ti s ru¬¬če¬ním ob¬medzeným a 1,8 % tvorili akciové spoločnosti. Podľa druhu vlastníctva 99,6 % podnikov bolo v súkromnom vlastníctve, zvyšné boli vo verejnom sektore. Zahraničnú kapitálovú účasť malo 771 (4,3 %) podnikov a medzinárodné vlastníctvo 429 (2,4 %) podnikov so sídlom na území kraja. Podľa odvetvia ekonomickej čin¬nos¬ti najviac 23,1 % podnikov pod¬¬nikalo v ob¬¬chodnej činnosti. V stavebníctve vyvíjalo činnosť 13 % a v priemysle 11,2 % podnikov. V odborných, vedeckých a technických činnostiach podnikalo 10,8 % podnikov, v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove 7 %, v ostatných činnostiach 34,9 % podnikov.
Vo veľkostnej štruktúre podnikov najpočetnejšiu skupinu (95,3 %) tvorili malé podniky s počtom zamestnancov do 19. Stredné podniky predstavovali 4,3 % a veľkých podnikov, s počtom zamestnancov 250 a viac, bolo v Prešovskom kraji 63, t. j. 0,4 %. Z celkového počtu 49 093 súkromne podnikajúcich fyzických osôb – podnikateľov v kraji bolo 94,9 %, t.j. 46 586 živnostníkov. V slobodných povolaniach podnikalo 1 892 osôb (3,8 %) a samostatne hospodáriacich roľníkov bolo 615 (1,3 %). Najviac slobodných povolaní bolo evidovaných v okresoch Prešov (25,8 %) a Poprad (17,1 %). Počet samostatne hospodáriacich roľníkov bol najväčší v okrese Kežmarok (17,9 %).
Podľa odvetvovej štruktúry najviac živnostníkov v kraji podnikalo v stavebníctve (29,3 %). V priemysle podnikalo 20,1 %, v obchodnej činnosti 18,1 % a v odborných, vedeckých a technických činnostiach 7,6 % živnostníkov. Od tejto štruktúry sa odli¬šo¬va¬li okresy Medzilaborce, Snina a Vranov nad Topľou, kde prevládala priemyselná výroba a okresy Humenné, Poprad a Prešov s pre¬vládajúcou obchodnou činnosťou.| |
Ing. Tkáčová Daniela
Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove

redakcia | 6. 4. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 87x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou