smahu správy

Nezabudnite zaplatiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie, nazývané aj zákonná poistka, je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu. Konkrétne ide o škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Účelom tohto druhu poistenia je zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla iným účastníkom cestnej premávky. Danú problematiku upravuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon).

Čo je cieľom zákona

Hlavná myšlienka zákona je ochrana práv poškodených. Zákon preto ukladá všetkým držiteľom a vlastníkom motorových vozidiel mať uzatvorené poistenie zodpovednosti, ktorým sú kryté škody a ktoré sú spôsobené prevádzkou vozidla. Týmto poistením nie sú kryté vlastné škody, ale škody, ktoré vzniknú tretej (poškodenej) strane. V zákone podľa § 19 ods. 1 je zároveň zavedený sankčný systém voči tým držiteľom vozidiel, ktorí si neuzatvorili poistenie zodpovednosti, a to uložením pokuty od 16,60 € až do 3 319,39 €. Táto právomoc je daná príslušnému okresnému úradu. Uloženie pokuty má mať nielen sankčný, ale aj výchovný charakter s cieľom dosiahnuť, aby každý kto má zákonnú povinnosť, uzatvoril poistnú zmluvu a mal ju uzatvorenú počas celej doby prevádzky motorového vozidla.

Kto má povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu pri tuzemskom motorovom vozidle má podľa § 3 ods. 1 zákona:
držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla (t. j. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ) ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom, ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Uzavrieť poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na vozidlá s evidenčným číslom, prípadne špeciálnych vozidiel pohybujúcich sa po cestných komunikáciách.

Kedy vzniká povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Držitelia a vlastníci si často nesprávne vysvetľujú moment “prvého použitia motorového vozidla” a predpokladajú, že keď vozidlo z rôznych príčin nepoužívajú na premávku na pozemných komunikáciách, nevyplýva pre nich povinnosť mať uzavreté poistenie zodpovednosti. V prvom rade je potrebné si vymedziť, kedy je moment prvého použitia motorového vozidla. Pojem „prvé použitie motorového vozidla” nie je v zákone definovaný, ani sa neuvádza na aký účel sa má vozidlo použiť. Z platnej judikatúry vyplýva, „…motorové vozidlo je v prevádzke nielen vtedy, keď sa pohybuje, ale aj vtedy ak stojí, ale v chode je jeho motor”. Prevádzkou motorového vozidla je aj príprava na jazdu a bezprostredné úkony po ukončení jazdy, ako aj úkony potrebné na udržiavanie vozidla. Už samotné uvedenie motora do chodu patrí k prevádzke motorového vozidla bez ohľadu na to, či sa vozidlo uvedie do pohybu alebo nie, či sa tak stalo na ceste, prípadne na inom verejnosti prístupnom mieste, alebo ešte v garáži a či motor uviedol do chodu sám prevádzkovateľ alebo jeho pracovník. K prvému použitiu vozidla došlo napr. vykonaním evidenčných úkonov na dopravnom inšpektoráte alebo pri kúpe nového vozidla opustením areálu predajcu motorových vozidiel a presun vozidla po vlastnej osi. Poistná zmluva má byť uzatvorená ešte pred prihlásením motorového vozidla do evidencie, resp. pred vykonaním zmeny v evidencii vozidiel, t. j. zmena držby.

Výnimky z poistenia zodpovednosti

Výnimky z poistenia zodpovednosti zákon nepripúšťa. Zákon však ale hovorí, v ktorých prípadoch poistenie zodpovednosti nemusí byť uzatvorené: krádež vozidla – táto skutočnosť musí byť nahlásená polícii SR dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky
V prípade krádeže vozidla nemusí byť uzatvorené poistenie zodpovednosti od dátumu oznámenia o krádeži vozidla až do nájdenia vozidla. Po tomto dátume vzniká povinnosť držiteľovi vozidla uzatvoriť poistenie zodpovednosti. V prípade dočasného vyradenia vozidla z cestnej premávky je táto doba daná v rozhodnutí OÚ – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Po uplynutí tejto doby musí byť na vozidlo opäť uzavreté poistenie zodpovednosti.

Zánik poistenia zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom zaniká aj:
zánikom motorového vozidla
zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel
prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
vyradením motorového vozidla z cestnej premávky
vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci. Poistenie zodpovednosti zanikne aj v tom prípade, ak osoba, ktorá má uzatvorenú poistnú zmluvu s poisťovňou (poistník), nezaplatí poisťovateľovi (poisťovni, s ktorou má poistník uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti) poistné do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak v zmluve nebola dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. V súvislosti s uvedeným ustanovením zákona upozorňujeme, že ak držiteľ alebo vlastník motorové vozidlo nepoužíva, nestačí ak nezaplatí poistné a poisťovňa mu z toho titulu zmluvu zruší, ale musí poisťovni predložiť listinu, ktorá ho oprávňuje nemať motorové vozidlo poistené (§ 9 ods. 1 zákona – napr. kópia technického preukazu, rozhodnutie o dočasnom vyradení motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie vozidiel ODI, potvrdenie polície o prijatí oznámenia o krádeži vozidla a pod.). Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 zákona, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.

Register

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) okrem iných činností vedie v zmysle § 25 zákona aj register poistenia zodpovednosti. Register sa skladá z údajov o: poistných zmluvách resp. poistených vozidlách – tieto údaje do SKP poskytujú príslušní poisťovatelia, vozidlách – tieto údaje do SKP poskytuje centrálna evidencia motorových vozidiel Ministerstva vnútra SR. Podľa § 25 ods. 3 zákona, ak SKP zistí, že na vozidlo nebolo uzatvorené poistenie zodpovednosti, oznámi túto skutočnosť príslušnému okresnému úradu. V praxi to znamená, že SKP porovnáva údaje z oboch registrov, z ktorých vznikne množina nepoistených vozidiel. Spôsob párovania vozidiel je veľmi zložitý proces, pri ktorom musia byť zohľadnené všetky zmeny vykonané poisťovateľom a políciou. Pri zisťovaní porušenia zákona sú kontrolované všetky uzatvorené poistenia zodpovednosti k motorovým vozidlám v čase. SKP je povinná oznámiť okresnému úradu každé porušenie zákona (neexistenciu poistnej zmluvy na vozidlo). Okresný úrad, organizačný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poistenia motorových vozidiel na základe oznámenia SKP zahajuje správne konanie voči držiteľom príp. vlastníkom motorových vozidiel, ktorí si neuzatvorili zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Správne konanie sa musí začať voči povinnej osobe do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti okresný úrad dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Skutočnú dobu trvania protiprávneho stavu, ktorá má mať v zmysle zákona vplyv na výšku pokuty, môže okresný úrad presne určiť až vyžiadaním si relevantných podkladov od držiteľa. Povinnosťou držiteľov vozidla je informovať poisťovateľov o všetkých zmenách, ktoré majú vplyv na poistenie. Medzi takéto zmeny možno považovať údaje o vozidle – evidenčné číslo, VIN kód, číslo osvedčenia o evidencii vozidla a pod. Pokiaľ držiteľ vozidla nenahlási včas príslušnú zmenu poisťovateľovi dochádza k stavu, že vozidlo bolo nahlásené na okresný úrad ako nepoistené aj napriek tomu, že na vozidlo bolo riadne uzatvorené poistenie zodpovednosti. Je preto aj v záujme samotných držiteľov nahlasovať príslušné zmeny včas a kontrolovať zhodnosť údajov o vozidle na poistných zmluvách a dokladoch o vozidle. V prípade, že nie je uvedené evidenčné číslo vozidla alebo je nesprávne uvedené, toto vozidlo sa nezobrazí ani vo vyhľadávači poistených vozidiel na stránke SKP. Z vyššie uvedeného vyplýva, že môžu nastať aj prípady, kedy si držiteľ vozidla sám spôsobí situáciu, že je vyzvaný okresným úradom k preukázaniu poistenia, ktoré v skutočnosti existuje. Avšak kvôli tomu, že nenahlásil zmeny, ktoré nastali v údajoch o jeho vozidle poisťovni, bol zbytočne postúpený na okresný úrad.

Rady na záver: Vodiči pozor! Nezabúdajte, že každé motorové vozidlo musí byť kryté povinným zmluvným poistením. Poisťovní, ktoré ponúkajú na trhu produkt povinného zmluvného poistenia je v súčasnej dobe 11. Kontakty na jednotlivé členské poisťovne nájdete na internetovej stránke SKP www.skp.sk. Vypočítať si cenu povinného zmluvného poistenia a získať najlacnejšie poistenie konkrétne pre vaše vozidlo a to vždy s aktuálnymi sadzbami, môžete zistiť na webových stránkach www.netfinancie.sk a www.superpoistenie.sk. Ak povinné zmluvné poistenie nestihnete zaplatiť a spôsobíte škodu, uhradí ju za vás Slovenská kancelária poisťovateľov. Potom si však peniaze bude od vás vymáhať súdnou cestou a ešte k tomu zaplatíte aj pokutu až do výšky 3 319,39 €. No oplatí sa vám riskovať?
Organizačný odbor Okresného úradu Stropkov

redakcia | 13. 1. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 101x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou