smahu správy

Šanca na zamestnanie

Zamestnávatelia aj v našom regióne majú možnosť požiadať o poskytnutie finančného príspevku a vytvoriť tak pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov, ktorí sú evidovaní na úradoch práce.

Možnosť zamestnať sa tak majú mladí ľudia vo veku do 26 rokov, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 2 rokmi a od ukončenia nemali pravidelné platené zamestnanie, alebo občania starší ako 50 rokov, občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, či občania so zdravotným postihnutím, alebo osamelé dospelé osoby starajúce sa o osoby odkázané na ich starostlivosť alebo starajúce sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky a iní. Finančné príspevky sú poskytované v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ a financované sú zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu. Príspevok je vyplácaný formou refundácie uhradených oprávnených výdavkov na základe preukázaných účtovných dokladov a poskytuje sa mesačne najmenej počas 3 najviac počas 9 kalendárnych mesiacov. Príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac je najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce, t.j. 513,76 EUR (rok 2015). Je možné požiadať aj o jednorazový príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev, pracovné pomôcky, pracovné náradie, a to najviac vo výške 56,65 EUR na jedno pracovné miesto. Zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú využiť túto pomoc, môžu tak urobiť prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie sa nachádzajú na http://www.upsvar.sk/…stnanie.html?…. Regionálna rozvojová agentúra Svidník má skúsenosti s vypracovávaním a implementáciou projektov, v prípade záujmu nás môžete kontaktovať na č. t. 054 7881390 a rrask@vl.sk. Veríme, že národný projekt pomôže aj nášmu regiónu znížiť vysokú nezamestnanosť, nezamestnaným vrátiť sa do pracovného pomeru a zamestnávateľom zlepšiť ich hospodárske výsledky.
Gabriela Bilaninová, RRA Svidník

redakcia | 9. 12. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 146x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou