smahu správy

Informácie pre poškodeného trestným činom

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

Poškodený má v trestnom konaní postavenie strany trestného konania. V konaní sa môže dať zastupovať splnomocnencom. Splnomocnencom poškodeného môže byť aj poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným. Poškodený, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody a preukáže, že nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, má nárok na zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. Takýto zástupca má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec. Splnomocnenec poškodeného je oprávnený robiť za poškodeného návrhy a podávať za neho žiadosti o opravné prostriedky; je tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov , na ktorých sa môže zúčastniť poškodený .
Poškodený má v trestnom konaní nasledovné práva:
- v prípadoch uvedených v zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, uplatniť nárok na náhradu škody; navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil trestným činom. Návrh treba urobiť do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a musí byť z neho zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.
Takýto návrh však nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom alebo inom príslušnom konaní,
- navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku obvineného v prípadoch, ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované,
- uplatňovať konkrétne návrhy na účel uzavretia zmieru alebo dohody s obvineným, a to aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka,
- robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom,
- nazerať do spisu; preštudovať spisy a podať návrh na doplnenie vyšetrovania, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní, predniesť záverečnú reč, na doručenie rozsudku, ak uplatnil nárok na náhradu škody v súlade so zákonom,
- podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom, ak mu bol aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, aby mu odsúdený, ktorému bola povinnosť na náhradu škody uložená, nahradil trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní, vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca a aj v prípade, že mu nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti, navrhnúť súdu, aby uložil odsúdenému povinnosť nahradiť‘ celé trovy súvisiace s jeho účasťou v trestnom konaní alebo ich časť,
- kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky v postupe vyšetrovateľa PZ alebo povereného príslušníka PZ, vysloviť súhlas so schválením zmieru, v prípade, že mu podľa zistenia orgánu činného v trestnom konaní hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode,
- žiadať v prípravnom konaní prokurátora a v konaní pre súdom súd, aby bol informovaný na adresu, ktorú na tento účel uvedie, o prepustení obvineného z väzby alebo o jeho úteku z väzby alebo o prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
- v prípade, že mu bola v dôsledku úmyselného násilného trestného činu spôsobená škoda na zdraví, požiadať o odškodnenie za podmienok uvedených v zákone č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z.z.
Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený.
Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní vzdať procesných práv, ktoré mu Trestný poriadok ako poškodenému priznáva.
Organizáciou na pomoc poškodeným sa rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) poskytujúca bezodplatnú pomoc poškodeným.
Kontakty na organizácie na pomoc poškodeným (bezplatne) :
- Občianske združenie Pomoc obetiam násilia – www.pomocobetiam.sk;
- Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze – naruc@nextra.sk;
- Občianske združenie Aliancia žien Slovenska – alianciazien@alianciazien.sk;
- Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom – Centrum Nádej – kontakt tel.: 02/62 249 914, 0905/463 425;
- Linka pomoci obetiam – kontakt tel.: 0850 111 321
plk. JUDr. Jaroslav Suvák, riaditeľ OR PZ Svidník

redakcia | 26. 8. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 100x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou