smahu správy

Občania môžu ovplyvniť rozvoj kultúry a športu v meste

Vzhľadom k absencii koncepčného dokumentu na úrovni mesta Stropkov v oblasti kultúry a športu vznikla potreba pripraviť a vypracovať dokument, ktorý vytvorí lepšie podmienky pre ich rozvoj na úrovni nášho mesta.

Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri MsZ v Stropkove už od svojho prvého zasadnutia začala aktívne pracovať na príprave návrhu dokumentu, ktorého predmetom bude vytvorenie koncepcie rozvoja v oblasti kultúry a športu v meste Stropkov. Táto koncepcia by mala byť programom pozitívnych zmien v uvedených oblastiach a jej zámerom bude zmapovať hlavné okruhy problémov a možností ich ďalšieho rozvoja pri zohľadnení východiskových pozícií a podmienok v kontexte mesta Stropkov.
Za týmto účelom sa sformovali pracovné skupiny odborníkov pre vypracovanie koncepcie pre kultúru a šport. Celý proces tvorby budú pracovné skupiny realizovať participatívnymi metódami, čo znamená, že dokument bude vytváraný občanmi.
Touto cestou chceme osloviť širokú odbornú i laickú verejnosť s možnosťou zúčastniť sa procesu tvorby koncepcie. Vyzývame vás, poskytovateľov i prijímateľov, jednotlivcov i inštitúcie verejnej i štátnej správy, spolky, nadácie, združenia, zväzy, cirkvi i národnostné menšiny na spoluprácu s tým, že máte jedinečnú možnosť tvoriť tvár budúcnosti nášho mesta a pomôcť formovať život v ňom s vašim osobným vkladom. Možnosť máte všetci a všetci ste vítaní na zasadnutiach pracovných skupín. Veríme, že sa nám podarí zmobilizovať občanov i odborníkov, ktorí sú často nevyčerpateľnou studnicou mnohých pozitívnych zmien, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života v našom meste. Očakávame, že od nich dostaneme informácie o tom, čo ľudia v našom meste potrebujú.
Pracovné skupiny sa do konca mája budú stretávať pravidelne, aby v celom procese vytvárania koncepcie postupne: zanalyzovali a zhodnotili aktuálny stav kultúry a športu v meste Stropkov, vytvorili obraz – víziu budúcnosti a stanovili ciele, ako aj skonkretizovali spôsoby, kroky a alternatívy, ako ich efektívne, adresne a konkrétne naplniť.
Sformulovaná koncepcia sa po schválení mestským zastupiteľstvom stane nástrojom na zachovanie jednotnej línie rozvoja kultúra a športu.
Možno sa mnohí z vás spýtajú: načo nám budú tieto dokumenty a čo tým získame?
Vďaka auditu získame komplexný prehľad o daných oblastiach a na jeho základe bude vytvorená Koncepcia rozvoja v oblasti kultúry a športu v meste Stropkov, ktorá
bude koncipovaná na obdobie rokov 2015 – 2020, pričom pri tvorbe jej zámerov a cieľov, možností, ohrození, silných a slabých stránok budeme vychádzať z mapovania rokov 2011 – 2014. Ku koncepcii bude vypracovaný aj akčný plán na roky 2015 – 2017 s úlohami, s určenými termínmi, zodpovednosťou a ukazovateľmi plnenia a návrhmi možných zdrojov financovania, vrátane eurofondov.
Koncepcia rozvoja kultúry a športu v meste Stropkov bude otvorený materiál, ktorý podľa možností a potrieb mesta bude možné upravovať a dopĺňať.
Stretnutia pracovnej skupiny pre kultúru: Mestská knižnica, streda, každý nepárny týždeň (25.3., 7.4., 22.4., 6.5. a 20.5.2015) o 17:00, stretnutia pracovnej skupiny pre šport: CVČ – ZŠ Mlynská (15.04.2015, 13.05.2015) o 18.00.
Vaše otázky, pripomienky, návrhy a komentáre môžete osobne predložiť na našom stretnutí, alebo nás nájdete na facebooku pod heslom Komisia pre školstvo, kultúru a šport, kde sa dozviete viac o podrobnostiach našej práce.
Komisia pre školstvo kultúru a šport pri MsZ v Stropkove

redakcia | 25. 3. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 178x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou