smahu správy

Otázka pre kandidátov: Ako by ste po prípadnom zvolení komplexne riešili situáciu v stropkovskom športe?

Vážení čitatelia, v nasledujúcich vydaniach Stropkovského Spektra budeme prinášať odpovede kandidátov na primátora mesta na otázky, ktoré rezonujú vo verejnosti, na druhej strane, v oficiálnej predvolebnej kampani netvoria nosné témy ich programov či obsah verejných vyhlásení. V tomto vydaní nás zaujímal ich názor na budúcnosť športu a športových zariadení v meste. Otázka znela: Stropkovský šport sa v súčasnosti nachádza v zložitej situácii. Napriek tomu, že mesto vynakladá nemalé prostriedky na zabezpečenie športovej činnosti niektorých klubov i prevádzku verejne využívaných zariadení, šport ako taký v meste stagnuje. Na nedostatok financií dlhodobo upozorňujú funkcionári futbalového klubu, ostatné športy môžu rátať len s minimálnou, resp. žiadnou podporou mesta. Vedenie mesta upozorňuje na vysoké náklady spojené s mestskou plavárňou či zimným štadiónom. Ako by ste po prípadnom zvolení komplexne riešili situáciu v stropkovskom športe?

obrazok Bohuš Antoš (Právo a spravodlivosť): S otázkou súhlasím. Sú tam pomenované všetky problémy športu na území mesta Stropkov. Pokiaľ nedôjde k systémovému riešeniu finančnej podpory zo strany mesta, zlá situácia v športe sa bude prehlbovať. Sú dve roviny problému – jednak podpora činnosti jednotlivých klubov v tréningu a v súťažiach. Druhou rovinou je materiálno technické zabezpečenie jednotlivých športových klubov a športovísk, kde sa realizujú tréningy a jednotlivé súťaže. K vysokým nákladom spojeným s mestskou plavárňou a zimným štadiónom mesto musí riešiť finančnými dotáciami, lebo ani jedno z týchto športovísk nie je schopné sa vyfinancovať zo vstupného. Činnosť týchto športovísk patrí ku komplexnej vybavenosti mesta. Jednotlivé športy nechcem vyzdvihovať ani zatracovať, ale mali by byť primerane financované na základe členskej základne súťaží v ktorých pôsobia. A financie z mesta by mali byť transparentné. To je ohľadom výkonnostného športu, netreba zabúdať ani na rekreačný šport, ktorý má zdravotnú funkciu, zmysluplne vypĺňa voľný čas. A práve tu je priestor pre mesto na vytváranie športovísk, ktoré by slúžili týmto účelom. Je mi ťažko v tejto situácii konkretizovať investície do športovísk, v prvom rade musím mať informácie o finančnej kondícii mesta. Perspektívne predkladať projekty z neslávne známych európskych fondov, ktoré na území mesta nebadať. obrazok Jaroslav Berežný (nezávislý): Mnohí pestujeme šport aktívne, iní sa na ňom zúčastňujeme ako diváci. Stropkov má potenciál, aby všetky naše športy jednotlivcov aj kolektívov v plnej miere plnili dôležité funkcie: hráčsku, nakoľko podnecuje tvorivosť, radosť, nezištnosť pri prežívaní voľného času; kultúrnu, pretože prispieva k hlbšiemu spoznaniu sa ľudí, krajín i prírodného prostredia; zdravotnú, napomáhaním udržiavania i zlepšovania zdravia; výchovnú, pretože podporuje vyrovnanú individuálnu výchovu a ľudský rozvoj v každom veku; spoločenskú tým, že má za cieľ podporovať solidárnosť v spoločnosti, bojuje proti neznášanlivosti, rasizmu a násiliu a usiluje sa o integrovanie vylúčených; mravne duchovnú, lebo úsilím o dosiahnutie mravných hodnôt prispieva k integrálnemu rozvoju ľudskej osoby; náboženskú, pretože naplno rozvíja schopnosti človeka a čoraz väčšmi pomáha vážiť si život, ktorý je pre veriaceho Božím darom. Myslím si, že ak sa ako jednotlivci zmeníme a vzbudíme v sebe vôľu spoločne konať dobro, tak naše spoločné aktivity budú činorodé a budeme mať dostatok financií, resp. materiálneho zabezpečenia aj pre šport v našom meste a na prevádzku športových zariadení. Zodpovednosť voliča mi káže už teraz, pred voľbami, sledovať prezentácie jednotlivých kandidátov do orgánov mesta a pripraviť sa, komu dám svoj hlas. Zodpovednosť kandidáta mi káže už teraz, pred voľbami, mať pripravené nové adekvátne systematické riešenia jednotlivých oblastí spoločenského života, ktoré to potrebujú, vrátane športu. Konkrétne riešenia by som chcel verejne prezentovať až počas volebnej kampane, a to prostredníctvom osobnej internetovej stránky, možno aj cez Stropkovské Spektrum, ak na to bude poskytnutý priestor. Kompetentné osoby súkromných novín Stropkovské Spektrum prosím, aby priestor na prezentáciu poskytli aj všetkým kandidátom na poslancov do mestského zastupiteľstva. To by bol silný prejav dobrej vôle spoločne konať dobro a priniesol by následnú činorodosť v danej veci. obrazok Ondrej Brendza (nezávislý): Stropkovský šport sa naozaj nachádza vo veľmi zložitej situácii. Na úvod chcem povedať, že aj keď spomedzi všetkých športov je mojou srdcovou záležitosťou futbal, uvedomujem si, že ak hovoríme o stropkovskom športe, nemôže sa to točiť len okolo futbalu. Na druhej strane, každý šport má svoju históriu, tradíciu, úspechy, popularitu i budúcnosť. Z tohto pohľadu patrí futbal na popredné miesta. Najväčším problémom v Stropkove je, že tu chýba ucelená koncepcia podpory a rozvoja športu na spôsob grantového systému. Chýbajú jasné pravidlá, ktoré sú v porovnateľných mestách bežné. Z pozície predsedu komisie MsZ, ktorá má na starosti stropkovský šport, som sa snažil o vytvorenie takejto koncepcie. Vo vedení mesta som však pre svoje návrhy nenašiel pochopenie a preto som sa funkcie predsedu komisie vzdal. Ako ďalej so stropkovským športom? Stretávam sa s názormi, že v prípade môjho zvolenia pôjdu všetky mestské peniaze určené na šport len do futbalu. To je veľký omyl. Ďalší omyl je, ak si niekto myslí, že všetky financie z mestského rozpočtu pôjdu na všetky športy v rovnakej výške. Odpoveď na to, v akom pomere by mali byť prerozdelené dá spracovaná koncepcia podpory a rozvoja športu v meste. Tam budú zakotvené presné pravidlá grantového systému. Netreba zabúdať ani na alternatívne, no mestu veľmi blízke športy. Jedinečnou reklamou pre Stropkov je jazdecký areál a prestížna Zlatá podkova. Jej organizátorom sa však mesto dlhé roky obracia chrbtom. Podpora športu však nie je len záležitosťou mesta, ale aj miestnych firiem a podnikateľského prostredia. Je však ťažko vrátiť dôveru miestnych firiem v podporu stropkovského športu. Som ale presvedčený a vzhľadom na doterajšie skúsenosti môžem s plnou vážnosťou povedať, že v Stropkove máme obrovský potenciál na podporu športu z privátneho sektora miestnych firiem a podnikateľov. Zabudnúť netreba ani na úspešných Stropkovčanov pôsobiacich mimo hraníc nášho mesta. Dostatočnou zárukou a garantom, ako získať financie na podporu športu zo súkromného sektora má byť primátor, verejnosťou vnímaný ako čestný hospodár a dobrý gazda. Pohybujem sa po celom Slovensku i Európe, preto viem, o čom hovorím. Zo Stropkova sa však vytratila spolupatričnosť a zodpovednosť za naše mesto, badateľná je aj značná strata dôvery. Ťažko presvedčíme sponzorov na podporu športu, keď primátor mesta má maximálny možný plat. Ťažko dajú miestni podnikatelia financie na šport, keď mesto ich potrebuje len na jarmok, aby im prispeli do tomboly. Ťažko budú miestne firmy podporovať šport, keď im mestské poslanci bez akejkoľvek diskusie nezmyselne a potmehúdsky zvýšia dane. A teraz, pár dní pred voľbami, ich po intervencii časti firiem a podnikateľov zas idú znižovať na úroveň roka 2013. Ťažko tiež presvedčíme potenciálnych sponzorov z mesta, keď primátor podpíše dohodu o urovnaní s prešovskou firmou na 272 500 eur, bez prerokovania v mestskom zastupiteľstve, bez odsúhlasenia prác v rozpore s viacerými hmotnoprávnymi predpismi. Toto všetko je ťažká choroba stropkovských vzťahov. Aj na tú ale existuje liek – zmena myslenia vo vedení a riadení mesta, vrátenie dôstojnosti primátorskej funkcii a predovšetkým získanie dôvery, o ktorú naša samospráva v posledných rokoch prišla.
V zložitej situácii je aj športová infraštruktúra v meste. Nie je možné, aby podnik Služba vykazoval za prevádzku zimného štadióna bezmála 70 000 eur. Keď som na to poukázal v zastupiteľstve, bol som obvinený z likvidácie hokeja v meste. Všetci ale vieme, že táto suma je vykazovaná len na papieri a klzisko nás všetkých môže reálne stáť oveľa menej. Lenže viac ako polovica z vykazovanej sumy sa už roky rozplýva v neefektívnom systéme riadenia mestského podniku Služba. Osobitnou kapitolou je kúpalisko, na ktoré poskytujeme ročnú dotáciu súkromnej firme 45 000 eur. A už dnes sme svedkami rizík prenájmu, na ktoré sme upozorňovali – nevydokladované náklady na investície, predražené toalety atď. Nie je pre Stropkov luxus, aby klzisko a kúpalisko fungovali za takýchto, pre mesto nevýhodných podmienok? Chcem zdôrazniť, že tieto zariadenia do mesta patria a musia tu fungovať. Potrebujú však zodpovedného gazdu, ktorý ich bude spravovať tak, aby to bolo výhodné predovšetkým pre mesto a jeho obyvateľov. Športovú zónu na ulici Matice slovenskej nám môžu ostatné mesta závidieť. Lenže mesto dostalo tieto športoviská za posledné roky do havarijného stavu. Kvôli nečinnosti kompetentných sme prišli o kedysi vyhľadávaný lyžiarsky vlek. Uniklo nám obdobie, kedy bolo možné čerpať nenávratné prostriedky na rekonštrukcie a inováciu rozličných športových zariadení. Verím však a mám predstavu, ako na ich modernizáciu a zveľaďovanie získať grantové prostriedky.
Klasik povedal, že úroveň športu je zrkadlom spoločnosti. Budem to parafrázovať – šport je chorý rovnako, ako je chorá spoločenská situácia v našom meste…
obrazok Peter Obrimčák (Smer-SD, Strana demokratického Slovenska): Osobne ma veľmi tešia výsledky, ktoré dosahujú stropkovskí športovci doma i vo svete. Futbalisti, volejbalisti, silový trojbojári, stolní tenisti, tenisti boxeri, turisti, športoví rybári, lyžiari, jazdci na koňoch, vyznávači motokrosu, šachisti, modelári aj všetci ostatní. Som hrdý ako každý Stropkovčan na ich výborné výsledky. Ako bývalému volejbalistovi mi nie je ľahostajný reálny stav podporovania športu. Je to však zložité. Všeobecne platný postup na financovanie športu samosprávami na Slovensku neexistuje. Každá obec, každé mesto sa s touto neľahkou úlohou vyrovnáva po svojom. Školy a školské zariadenia majú financovanie športových aktivít žiakov zabezpečené štátom. Úplne odlišná situácia je ale vo vzťahu k mestským športovým klubom a iným druhom organizovaného športu pôsobiacim v našom meste. Tam sa pomoc zo strany štátu obmedzuje na jednorazové dotačné alebo projektové formy podpory. Hlavnú ťarchu financovania však znášajú tieto športové subjekty sami alebo s pomocou finančných prostriedkov z rozpočtov samosprávy. Podobne je tomu aj v našom meste. Naše športové kluby nemajú sponzorov, ktorí by stabilnejšie, dlhodobo finančne aj materiálne podporili ich činnosť. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí aspoň občas jednorázovo prispejú na ich činnosť. My v Stropkove tiež dlhodobo pociťujeme, že napriek vynikajúcim výsledkom na domácich či medzinárodných športových podujatiach je financovanie športu problematické. Našťastie nemáme výraznejšie problémy so stavom a množstvom športových areálov. K tým starším pribudli 3 multifunkčné ihriská, multifunkčný športový areál v športovo – rekreačnej prímestskej zóne Pod vlekom. Všetky telocvične a mestská športová hala prešli rekonštrukciou a slúžia potrebám škôl aj verejnosti. Pýchou mesta je krytá plaváreň pri ZŠ Konštantínova. Aj prenájom letného kúpaliska sa ukazuje ako dobré riešenie. Kvalita poskytovaných služieb aj modernizácia celého areálu to jednoznačne potvrdzujú. Darí sa nám, aj keď s nemalými ťažkosťami, financovať činnosť futbalového klubu MŠK Tesla Stropkov. Napriek tomu, že v rozpočte mesta nie je možné vyčleniť naraz dotáciu, ktorá by úplne pokryla požiadavky na činnosť klubu, za posledných osem rokov sme len futbalu poskytli finančné prostriedky vo výške 601 500 eur. Okrem toho mesto Stropkov na vlastné náklady zabezpečuje prevádzku a údržbu futbalového štadióna MŠK Tesla Stropkov aj s pracovníkom.
Napriek tomu všetkému je toho ešte treba pre oblasť športu v našom meste urobiť veľa. Dôležitá je revitalizácia lyžiarskeho vleku v spolupráci s prešovským VÚC a strednými školami v meste. Trápi nás zhoršujúci sa stav futbalového a zimného štadióna, potreba výstavby športovísk pre menšinové športy, chodníkov pre cyklistov, ale aj možnosť poskytnutia dotácií pre viaceré športové subjekty. Veľkú pozornosť chcem venovať práve novému spôsobu poskytovania dotácií z rozpočtu mesta popri futbale aj pre viaceré športové subjekty, ale aj rozšírením možností na ich financovanie z viacerých zdrojov. Toto sú priority, ktorým sa chcem v nasledujúcom období v oblasti podpory športu venovať. Mám v tomto smere pripravených viacero aktivít s podporou prešovského VÚC, Úradu vlády SR, ale aj niektorých hospodárskych subjektov, ktoré do podpory športu dávajú nemalé prostriedky.
obrazok Jozef Venglovič (Sloboda a solidarita): Stropkovský šport je momentálne v útlme. Šport ako taký, okrem futbalu, funguje len na báze dobrovoľnosti, sponzorstva a veľakrát obetavosti ľudí a trénerov, ktorí to robia zadarmo a na úkor svojho voľného času. V Stropkove fungoval hokejový klub, v ktorom hrali deti od prípravky až po mužov. Teraz je situácia taká, že sa našla partia chlapov a druhý rok hrajú súťažne hokej za svoje financie, ale mimo Stropkova, keďže tu nie sú adekvátne podmienky. Deti o hokeji môžu len snívať a pritom je to jeden z najúspešnejších športov na Slovensku. V našom meste fungoval lyžiarsky vlek, ktorý bol vyhľadávaný a vždy bol oň veľký záujem. Momentálne Stropkovčania chodia vo veľkom za lyžovačkou do okolitých obcí ako je Šarbov, Polianka, Medvedie alebo do blízkeho Poľska. Máme lyžiarsky klub, kde detí majú pekné výsledky, ale mesto ich nevie podporiť ani jedným eurom. Mesto nevie dať dokopy ani len malý vlek s umelou hmotou, kde by mohli malí aj veľkí lyžiari v lete trénovať. Vždy sme mali dobré volejbalistky od žiačok až po ženy. Situácia je taká, že dievčatá donedávna hrali len ako žiačky. Ak chceli hrať ďalej ako juniorky, museli si hľadať iný klub v inom meste. Vďaka zanietenosti niektorých ľudí vznikol volejbalový klub junioriek, ktoré po úspešnom prvom roku (keď postúpili z 2. ligy do 1. ligy) začínajú druhú sezónu, ale mesto na ich chod neprispieva žiadnou sumou. Takto by sme mohli pokračovať ďalej aj o iných športoch. Nedá mi nespomenúť ihrisko s umelou trávou pri ZŠ Mlynská, ktoré je pre verejnosť zavreté. Nechápem takémuto rozhodnutiu. Zavreté je vraj preto, aby ho nezničili vandali. A pritom veľakrát čítame, že do športových tried sa už nerobí výber, ale len nábor žiakov. Nie je príčinou aj to, že keď máme adekvátne podmienky pre deti, my im ihrisko zamkneme rovno pred nosom? Prečo tam nedáme dozor, napr. človeka, ktorý by to vykonával v rámci verejnoprospešných prác? Samozrejme, jednoduchšie je to ihrisko zamknúť a nemať starosti. Mnohé kluby, ktoré máme v meste, by vedeli fungovať za minimálnu sumu. Také volejbalistky potrebujú na sezónu okolo 5000 eur, trojbojári, ktorí nám nosia medaily, okolo 2000 eur. Čiže je očividné, že to nie sú horibilné sumy, ktoré by mesto nevedelo zvládnuť, aby sa každé jedno dieťa mohlo realizovať v tom, čo ho baví a hlavne, aby mohlo zmysluplne tráviť voľný čas. Najjednoduchšie je však povedať otrepanú frázu, že mesto nemá peniaze. Ja tvrdím a som o tom presvedčený, že v meste je dostatok peňazí, len sú zle prerozdelené. Každý z nás si vie pozrieť mestský rozpočet, ktorý je zverejnený na stránkach mesta a posúdiť to. Uvediem jeden príklad: V roku 2013 získalo mesto z podielových daní cca 2 600 000 eur, čo je v prepočte na jedného obyvateľa suma okolo 250 eur. Pri počte detí, ktoré máme v Stropkove (približne 2000 detí do 18 rokov) , tento príjem len za nich činil 500 000 eur. Kde sú tie peniaze? Prečo ich neinvestujeme naspäť do našich detí? Čiže po mojom prípadnom zvolení bude mojou prioritou vzdelávanie, šport a podpora mladých. Zvolám si všetky kluby, ktoré v meste fungujú alebo chcú fungovať a budem riešiť ich požiadavky. Som pripravený nájsť 500 000 eur v rozpočte mesta, ktoré patria deťom a veľmi rád investujem do ich budúcnosti.

Peter Novák | 22. 10. 2014 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 2050x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1] ??Otázka??
Nikki mejl 23. 10. 2014 o 14.13 hod. IP: 212.55.227.XXX

A kedy si spomeniete aj na jednotlivcov??? že existujú aj športy iné ako je futbal??? hoci podpora pre náš stropkovský futbal je mizerná ale je.. a ostatní športovci sú kde??? a pritom ak by som si porovnala dávky a vynaložené úsilie na tréningy iných športovcov, úspechy, tak neviem, neviem či by sa futbal nezačal hanbiť

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou