smahu správy

Písali sme pred dvadsiatimi rokmi

Zachováme prírodnú hodnotu alúvia našej rieky?

S.O.S. – aj nášmu mestu

Každý z nás dobre vie, že najväčšou povrchovou zásobárňou vody v našom obvode je rieka Ondava, ktorá je tak ako zdrojom pitnej vody pre mesto, tak aj zavlažovacím zdrojom v oblasti. V poslednej dobe sa potýkame s rôznymi problémami znečisťovania jej vody. Určite mnohí vieme, že Ondava je taktiež charakteristická pozdĺž svojho toku bohatým alúviom (nánosy štrkov, pieskov, štrkopieskov, atď.). Stačí sa nám prejsť cez náš obvod a to od Duplína po Miňovce a staneme sa svedkami neospravedlňujúcej devastácie jej okolia.

Alúvium Ondavy pri Duplíne
Územie predstavuje meandrujúci tok Ondavy so širokým pásom alúvialných lúk s rozptýlenými porastami jelše lepkavej veľmi vhodné na dennú rekreáciu. Toto veľmi hodnotné územie bolo prakticky zlikvidované. Rozsiahle aluviálne prestory s porastami jelše boli zrekultivované až po riečište. Z brehových porastov zostalo iba torzo. Riečište je veľmi rozbité v dôsledku živelnej ťažby štrku. Pri obci Duplín v blízkosti Ondavy je zriadená skládka šrotu a domového odpadu. Ako pozitívny jav môžeme uviesť rekultiváciu alúvialneho priestoru pred tehelňou Tisinec, kde sa nachádzajú bagroviská a vysýpky z miestnej tehelne.
Alúvium v úseku Tisinec, Stropkov, Breznica, Miňovce
Devastácia živelnou ťažbou štrku pokračuje hlavne v riečišti Ondavy a v jej ochrannom pásme. V údolnej nive sú stropy po ťažbe v minulosti čiastočne zahladené. V úseku Tisinca je prevedená rekultivácia na ornú pôdu. Nevyhovujúci stav je pod Stropkovom. Technologické vlastnosti nevyhovujú požiadavkám na náročnejšie použitie štrku, preto ťažiť surovinu na bežné zásypové účely je vhodnejšie z menej citlivých území. V dôsledku takejto ťažby sa rozbíja riečište, čo si potom vyžaduje náklady na jeho úpravy a narúša sa hydrologický režim, čo vedie k zvýšeniu vodnej erózie. Alúvium pri Duplíne, Tisinci a Miňovciach bolo v roku 1981 Ústredím štátnej ochrany prírody vyhlásené za Preventívne opatrenie prírody, t. j. celky prírody, ktoré svojou flórou a faunou môžu byť po zachovaní v budúcnosti vyhlásené za niektorý z druhov časti prírody. Častokrát sa môžeme stretnúť s nezákonnou ťažbou podnikov aj z iných okresov, ktoré vykonávajú u nás rôzne druhy stavebných prác. Ide predovšetkým o neodbornú, živelnú ťažbu, po ktorej sa zainteresované organizácie nestarajú o osud nimi zničenej krajiny. Ťažbu môžu organizácie prevádzať na základe povolenia a konzultácií s kompetentnými orgánmi štátnej správy a to na miestach nimi určených. Dúfajme, že ešte nie je všetko stratené, že postihnuté miesta sa nám podarí dať do vyhovujúceho stavu a dožijeme sa dňa, keď budeme vídavať prechádzky rodiniek s deťmi po prekrásnych brehoch našej krásnej a čistej rieky.
Gabriel Zajtko
(uverejnené 18. októbra 1991)

redakcia | 2. 11. 2011 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 115x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou