smahu správy

Profily laureátov ocenení mesta Stropkov

BEÁTA DUBASOVÁ

Narodila sa 14. mája 1963 v Stropkove. Po ukončení základnej školy študuje na Strednej priemyselnej škole odevnej v Prešove. Po maturite v roku 1982 odchádza do Bratislavy. Pracuje v odevnom závode Zornica. Od roku 1985 spieva profesionálne. Od útleho detstva inklinovala k hudbe a už na základnej škole sa zapájala do rôznych speváckych súťaží. V deviatich rokoch dostala spolu s bratom prvú gitaru. Jej prvé spevácke pokusy pred publikom začali v bratovej kapele. Počas štúdia v Prešove spoznáva školskú skupinu Piknik, kde začala spievať sólovo.
V Prešove sa zoznámila a spolupracovala aj so spevákom Petrom Nagyom. Absolvovala rôzne amatérske súťaže spevákov v rámci východného Slovenska, kde sa umiestnila na popredných miestach.
Po príchode do Bratislavy, v roku 1982, účinkovala v tanečnej kapele. V tom istom roku absolvuje súťaž Košický Zlatý poklad, získava 2. cenu a Cenu divákov. Členmi poroty boli aj hudobní redaktori Slovenského rozhlasu – Pavol Danišovič a Ľuboš Zeman, ktorí jej ponúkli spoluprácu.
Beáta Dubasová má za sebou stovky sólových vystúpení na domácej aj zahraničnej hudobnej scéne. Spievala na Malte, Sicílii, v Nemecku, Chorvátsku, Kazachstane, Poľsku a v Čechách. O jej speváckych kvalitách svedčia výborné umiestnenia v rôznych anketách, súťažiach a hitparádach, ako aj pozitívne ohlasy hudobných kritikov. Spolupracuje s mnohými významnými hudobníkmi ako Vašo Patejdl, Juraj Burian, Andrej Šeban, Laco Lučenič, Robo Grigorov.
Do povedomia fanúšikov sa nezmazateľne zapísala hitmi ako Účesy, Sme také, aké sme, Dievča z reklamy, Za dverami mojej izby, či Vráť mi tie hviezdy.
Darí sa jej skĺbiť rodinu i muziku, keďže rodina je pre ňu zázemím a prácu, ktorú má, miluje.
Je vydatá za Andreja Andrašovana a majú syna Adama.

PROTYJEREJ PETER CUPER

Narodil sa 9. júla1928 v obci Vagrinec v okrese Svidník. Základnú školu ukončil vo Vagrinci a meštianku vo Svidníku v rokoch 1936 až 1943. Po skončení základnej školy nastúpil na Obecnú akadémiu do Prešova, ktorú ukončil maturitou. Vysokoškolské štúdium na Pravoslávnom bohosloveckom seminári absolvoval v Karlových Varoch a v Prahe. V roku 1950 bol vysvätený na kňaza pravoslávnej cirkvi a ustanovený správcom farnosti Pravoslávnej cirkevnej obce v Stropkove, kde pôsobí do dnešných dní.
V roku 1967 sa postaral o projektovú dokumentáciu na novú murovanú zvonicu, ktorá v tom istom roku pod jeho vedením spolu s veriacimi bola svojpomocne vybudovaná. Veľkú zásluhu má aj na doriešení spoločného užívania spomínaného chrámu s gréckokatolíckou cirkvou.
O chrám sv. Cyrila a Metóda a jeho okolie sa staral plných 40 rokov a dennodenne slúžil bohoslužby. Ako kňaz sa aktívne zapojil do mierového hnutia, kde vystupoval na rôznych okresných, krajských i celoštátnych konferenciách. Aktívne pracoval vo zväze včelárov miestnej organizácie, kde odovzdával svoje bohaté skúsenosti. Viackrát bol ocenený cirkevnými i občianskymi vyznamenaniami. Ako správca farnosti má nesmiernu zásluhu na zakúpení pozemku a postavení nového chrámu, ktorý bol zasvätený Matke Božej. Novopostavený chrám bol vybudovaný za sedem rokov (1993–2000).
Je potrebné vyzdvihnúť vysokú autoritu nášho duchovného otca, jeho láskavosť, obetavosť, jeho vzťah k deťom, ako aj pokoru pri zveľaďovaní Pravoslávnej cirkevnej obce, ako aj mesta Stropkov. Medzi svojimi veriacimi zotrval 58 rokov a je to jeho jediná farnosť a mesto, kde prináša svoje modlitby a obetu za všetkých veriacich i obyvateľov tohto mesta.
Je ženatý a spolu s manželkou vychovali päť detí.

EDITA FEDORKOVÁ

Narodila sa 21. marca 1928 v rodine prednostu pošty vo Veľkej Ide. V roku 1932 sa rodina presťahovala do Stropkova. Tu ukončila Ľudovú školu a prvú triedu meštianskej školy. Neskôr študovala na Štátnom gymnáziu v Michalovciach. Štúdium na gymnáziu ukončila v roku 1947 maturitnou skúškou. Potom vyučovala na Národnej škole v Michalovciach a externe si dopĺňala vzdelanie na tamojšej Učiteľskej akadémii v Michalovciach.
V roku 1949 sa vrátila naspäť do Stropkova, kde začala vyučovať na meštianskej škole. Spolu so svojím manželom boli zanietení športovci a pre túto činnosť začali získavať svojich žiakov. Za svoju športovú činnosť získala Tyršov odznak zdatnosti ako desiata žena v Prešovskom kraji a tým podnietila ďalších žiakov, aj svoje kolegyne pre plnenie rôznych športových výkonov na dosiahnutie tohto odznaku. Aktívne hrávala volejbal v ženskom družstve mesta Stropkov, trénerom ktorého bol jej manžel.
V roku 1958 nastúpila učiť do práve dokončenej I. Základnej školy na Komenského ulici v Stropkove. Svoje vzdelanie si doplnila diaľkovou formou štúdia na pedagogickom inštitúte v Prešove a získala odbornosť na vyučovanie matematiky a výtvarnej výchovy pre II. stupeň ZŠ. Počas pôsobenia na škole v plnej miere rozdávala lásku k žiakom, lásku k matematike, k výtvarnej činnosti a ku športu. Na škole viedla výtvarný krúžok, školskú kroniku a založila keramický krúžok „Rozlet“. Tento krúžok pracoval veľmi úspešne o čom svedčia aj mnohé vyznamenania nielen doma, ale aj v zahraničí. V roku 1964 bol krúžok za svoju činnosť ocenený zlatou medailou v súťaži technickej tvorivosti. Niekoľko rokov viedla žiacky dievčenský spevokol a spievala v učiteľských speváckych zboroch. Pracovala ako externá pracovníčka okresného metodického strediska vo Svidníku a zastávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy.
Za jej dlhoročnú pedagogickú prácu jej bol v Bratislave udelený titul „ Zaslúžilá učiteľka“ a Zlatá medaila Jána Amosa Komenského.
Od roku 2000, kedy bol založený spevácky chrámový zbor pri kláštore Redemptoristov, je jeho členkou a ako sama tvrdí, možnosť spievať v tomto zbore považuje za veľký Boží dar.

EDUARD ŠMILŇÁK

Narodil 27. júna 1933 v Stropkove. Po ukončení základného vzdelania odchádza študovať na Gymnázium do Bardejova, kde mal šťastie na vynikajúcich pedagógov. Kňaz, spisovateľ a pedagóg Svätoslav Weigl – predstaviteľ katolíckej moderny, prof. ThDr. Danišovič a ďalší pedagógovia do veľkej miery ovplyvnili jeho duševný a ďalší profesionálny vývoj. Vysokoškolské štúdium absolvoval na pedagogickej fakulte v Prešove. Počas výkonu základnej vojenskej služby 6.1.1954 bol ťažko zranený. Po dlhodobom a intenzívnom liečení bol preradený do civilu. Podstatnú časť svojho učiteľského života prežil na terajšej ZŠ na Mlynskej ulici, kde určité obdobie zastával aj funkciu zástupcu riaditeľa školy. Zapájal sa aj do spoločensko-kultúrneho a športového života v meste. Obetavo pomáhal plniť poslanie najstaršej národnej kultúrnej inštitúcie v meste – Matice slovenskej, využíval pri tom svoje bohaté skúsenosti, za čo dostal pri príležitosti 30. výročia jubilea oživotvorenia Matice slovenskej ďakovný list.
V roku 2000 vydala Konfederácia občanov z čiernej listiny svojim členom osvedčenie, že boli evidovaní ako politickí odporcovia komunistického režimu v Československu. Toto osvedčenie obdržal aj Eduard Šmilňák. Bolo vydané ako krok k mimosúdnej rehabilitácii.
Aj napriek úskaliam, ťažkým životným skúškam a zdravotnému stavu svoje povolanie miloval, pri svojich žiakoch zabudol na fyzickú a duševnú bolesť a dával im zo seba to najlepšie, čo vedel.
Je ženatý a má tri dospelé deti.

TERÉZIA LIPINSKÁ

Narodila sa 20.3.1946 v Turanoch nad Ondavou. Po skončení stredoškolského štúdia, pokračovala na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove, kde nadobudla kvalifikáciu učiteľstvo pre 1. – 5. ročník Základnej školy. Ako učiteľka pôsobila v Základnej škole v Kolbovciach, v Základnej škole na Hrnčiarskej ulici v Stropkove a neskôr v Základnej škole na
Konštantínovej ulici, kde pracovala až do odchodu do dôchodku.
Počas pôsobenia v školstve zastávala rôzne funkcie. Bola okresnou inšpektorkou na Okresnom národnom výbore vo Svidníku a neskôr zástupkyňou riaditeľa základnej školy na Hrnčiarskej ulici a na Konštantínovej ulici.
Podľa jej slov, najviac ju však napĺňala práca učiteľky, ktorú brala ako svoje poslanie a za 35 rokov, ktoré v Stropkove strávila za učiteľskou katedrou, pripravila do života mnohých žiakov.
Menovanú poznáme aj z pôsobenia v Únii žien Slovenska, ako jej okresnú predsedníčku. Organizovaním akcií reprezentuje mesto Stropkov a robí mu dobré meno na celom Slovensku. Každoročne organizuje Vansovej Lomničku – prehliadku prednesu poézie a prózy žien, „ Spievajúce rodiny“ – prehliadku spevu ľudových piesní, s cieľom zachovať ich pre budúce generácie, prehliadku v ľudovej tvorbe pod názvom „ Veľkonočná kraslica“.
Organizuje prednášky a semináre, ktoré sú zamerané na prevenciu onkologických ochorení žien, organizuje charitatívne zbierky, v minulosti šatstvo, v súčasnosti finančné zbierky v spolupráci s obchodným domom Tesco a. s. Prostredníctvom Únie žien Slovenska je iniciátorkou ankety „Žena roka„ .Známe sú aj aktivity v spolupráci s Mestskou knižnicou, Mestským kultúrnym strediskom a základnými školami v Stropkove.
Svoj voľný čas venuje účinkovaniu v chrámovom zbore sv. Cyrila a Metóda pri kláštore Redemptoristov v Stropkove. Okrem spevu tvorí réžiu koncertov a moderuje ich doma i v zahraničí.

DIVADLO MLADÝCH NO–TAK

História Divadla mladých NO-TAK siaha do roku 1987. Vtedy sa prvýkrát v priestoroch bývalého MsKS v Stropkove predstavila skupinka stredoškolákov z SOUE vedená svojím učiteľom Mgr. Miloslavom Cimbalom, aby prezentovala pred zrakmi spolužiakov výsledok vlastnej mimoškolskej činnosti vo forme divadelného predstavenia pod názvom Popanštená kotrba. Kvalitná produkcia pritiahla postupne do hľadiska stále väčší počet, predovšetkým mladých divákov. Odkedy sa zriaďovateľom súboru stalo MsKS v Stropkove, mládežnícke divadlo je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho diania v meste ako jedinečný fenomén prinášajúci kvalitnú zábavu i poučenie. Dôkazom sú pravidelné víťazstvá na okresných, prípadne krajských a celoslovenských prehliadkach alternatívneho, či netradičného divadla.
Najväčším úspechom v tejto úvodnej etape vývoja divadla sa stalo víťazstvo na celoštátnej prehliadke súboru ZUČ v Ostrave. Hra Žiť svoj sen z pera režiséra súboru, v interpretácii členov divadla sa ako jediná umiestnila v zlatom pásme.
Pozoruhodným úspechom je aj 3. miesto v roku 1997 vlastnou inscenáciou Ideoti alebo Ešte nie?!
Divadlo programovo smerovalo k inscenáciám s prvkami absurdného divadla cez divadlo jedného herca, klasické hry k inscenovaniu významných dramatických diel svetových autorov. Medzi divácky najúspešnejšie inscenácie v poslednom období patrí Aristofanova Lysistrata a Goldoniho Sluha dvoch pánov. Mimoriadnu pozornosť u divákov vzbudilo predstavenie Gábora Gorgeya Ide pešek okolo…
Zaujímavú kapitolu v živote súboru tvorí spolupráca s Mlodžiežovým domom kultúry v Rzeszowe. K najcennejším momentom počas trojročnej spolupráce patrí založenie spoločného divadelného projektu pod názvom Wspólny teater, ktorý často vystupoval vo väčších poľských mestách. Spoločné stropkovsko – rzesowské divadlo bolo ako jedno z mála ocenené na výberovej celonárodnej prehliadke vo Warszawe v roku 2007.
Napriek všetkým oceneniam, ktoré súbor v doterajšej 20-ročnej histórii získal, najväčšou odmenou pre hercov Divadla mladých ostáva neutíchajúci záujem o ich tvorbu zo strany divákov a záverečný dlhotrvajúci potlesk.

Peter Novák | 21. 1. 2008 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 1218x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1]
Michaela 23. 6. 2009 o 11.33 hod. IP: 95.102.91.XXX

je to veeeeeeeeeelmi zaujimaveeeee.Tqake že vaaaaaaaaauuu :-P :-P 8-O 8-) :-D ;-) :-)

[2]
Michaela 23. 6. 2009 o 11.34 hod. IP: 95.102.91.XXX

vzzzzborneee

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou