smahu správy

Obedy v školách od nového školského roka 2019/2020 po novom

Na poslednom 7. neplánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva preto poslanci MsZ schválili zmenu VZN mesta Stropkov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov zo dňa 19. 3. 2015.

Zmena sa uskutočňuje na základe toho, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa širšiemu okruhu detí, aby sa odstránili sociálne bariéry a rozdiely medzi deťmi pri poskytovaní stravy, na zlepšenie stravovacích návykov detí.
Dotácia sa poskytne všetkým deťom navštevujúcich posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy od 1. 1. 2019 a všetkým deťom plniacich si povinnú školskú dochádzku na základných školách od 1. 9. 2019. Dotácia sa poskytne na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 eur na každé dieťa na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, na dieťa vo veku od 2 až 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, alebo na žiaka, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu.
Ak zriaďovateľ nezabezpečí diétne jedlo dieťaťu, u ktorého si zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne stravovanie, poskytne sa dotácia zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu v hotovosti.
Okrem tejto zmeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo nové finančné pásma na nákup potravín. Vedenie obidvoch materských škôl spolu so stravovacími komisiami navrhlo prechod do 2. finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vo výške 1,45 eur (desiata, obed, olovrant), čo v predchádzajúcom období do 1. 9. 2019 bolo 1,12 eur. Odôvodnili to možnosťou variť pestrejšiu stravu a nárastom cien potravín akými sú mäso, zelenina, mliečne výrobky, či chlieb, ktorých cena v poslednom období stúpla asi o 16 %.
Podobne vedenia základných škôl spolu so stravovacími komisiami navrhli 3. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Pre žiakov prvého stupňa ZŠ to bude 1,21 eur, čo v predchádzajúcom období do 1. 9. 2019 bolo 0,95 eur. Pre žiakov druhého stupňa ZŠ to bude 1,30 eur, čo v predchádzajúcom období do 1. 9. 2019 bolo 1,01 eur.
Obed má byť výživovo najhodnotnejším pokrmom dňa, práve preto sa rodičia spoliehajú na kvalitu obedňajších jedál podávaných v školských jedálňach. Nižšie finančné pásmo by nepostačovalo na pokrytie nákladov na nákup potravín. Z uvedených dôvodov je potrebné urobiť zmenu Čl. X Výška príspevku v školskej jedálni vo VZN mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

redakcia | 23. 8. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 223x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou