smahu správy

Biologická olympiáda v školskom roku 2018/2019

obrazokBiologická olympiáda otvorila v tomto školskom roku svoju bránu vedomostí už v 53. ročníku. Patrí medzi najnáročnejšie predmetové olympiády, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, pretože je založená na dlhodobej a systematickej práci s talentovanými žiakmi, náročnej na čas i financie. Napriek tomu je o túto súťaž, ktorú organizuje už tradične Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove, v našom okrese pomerne veľký záujem. Pravidelne sa jej zúčastňujú žiaci mestských škôl, Bukoviec, Havaja a základných škôl z Giraltoviec.

Vo februári sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili BIO kategórie C, ktorá pozostáva z dvoch samostatných častí. Prvá je teo¬reticko-praktická, kde sa píše vedomostný test a vypracováva laboratórna úloha. V tomto školskom roku sa žiaci potrápili s mikroskopickým pozorovaním póru. Zúčastnili sa jej žiaci 6 škôl, vrátane ZŠ Giraltovce. Po spočítaní bodov boli výsledky pre náš okres nasledovné: 1. miesto: Angelika Marcinčáková ZŠ s MŠ Bukovce, 2. miesto: Barbora Bujdošová ZŠ Mlynská a 3. miesto: Ema Maťašová CZŠ sv. Petra a Pavla. Ďalší úspešní riešitelia: Ema Fečková a Alžbeta Bohaničová obe CZŠ sv. Petra a Pavla, Karolína Bujdošová a Šimon Harvilko obaja ZŠ s MŠ Bukovce a Kristína Škurlová ZŠ Mlynská.
Druhá časť súťaže je projektová časť. V nej žiak píše prácu z vlastného pozorovania, ku ktorej vyrobí aj poster. Ním svoju prácu prezentuje. Zvyčajne sú to práce, na ktorých žiaci pracujú niekoľko mesiacov, niekedy aj rokov. Získané poznatky, fakty, potom žiak obhajuje pred odbornou komisiou. V tomto roku si 1. miesto vybojoval Oliver Reiter ZŠ Mlynská s témou: Bocian biely, 2. miesto získala Angelika Marcinčáková ZŠ s MŠ Bukovce s prácou: Po stopách lesnej zveri. Prví dvaja v oboch kategóriách náš okres úspešne reprezentovali na krajskom kole v Prešove a stali sa úspešnými riešiteľmi. O. Reiter obsadil 3. miesto, A. Marcinčáková 7. miesto, B. Bujdošová 13. miesto.
Kategória D je rovnaký typ olympiády, je však určená pre žiakov 6. a 7. ročníka a pravidelne sa jej žiaci zúčastňujú v polovici mája. V teoreticko-praktickej časti si 1. miesto odniesla Alžbeta Rybčáková ZŠ Konštantínova, 2. miesto získala Simona Semančiková CZŠ sv. Petra a Pavla a 3. miesto Kamila Bandiová ZŠ s MŠ Havaj. Ďalší úspešní riešitelia: Ema Mydlová a Dávid Lechman ZŠ Mlynská, Nikolas Choma a Dominik Kovč ZŠ s MŠ Bukovce, Žofia Kandalíková CZŠ sv. Petra a Pavla, Júlia Vageľová, Sofia Závacka a Sára Viňarská ZŠ s MŠ Havaj.
V projektovej časti svoj projekt predstavili aj mladší žiaci. 1. miesto si vybojovala: Natália Bučková s prácou, kde opísala starostlivosť o domáceho miláčika Korelu. 2. miesto získala Simona Muliková s prácou: Chov holuba domáceho, obidve ZŠ s MŠ Bukovce, 3. miesto získala s prácou: Rozela Alžbeta Rybčáková ZŠ Konštantínova.

Oveľa podrobnejšie spoznať rozmanitý svet živočíchov, rastlín a neživých prírodnín umožňuje Biologická olympiáda – kategória E. V tejto kategórii môžu súťažiť žiaci 5. – 9. ročníka. Súťaží sa v troch odbornostiach – botanika, zoológia a geológia. Súťažiaci sa musia naučiť poznávať a charakterizovať 50 druhov predpísaných rastlín a živočíchov, poznať ich slovenský aj vedecký názov. Okrem toho sa účastníci naučia pozorovať, mapovať a zdokumentovať výskyt 10 predpísaných druhov vo svojom okolí a predložia to vo forme zbierky (herbára). V odbornosti geológia žiak musí poznať a popísať 50 hornín, minerálov a skamenelín, poznať lokality výskytu, systematické zaradenie, názov geologického pásma a pri mineráloch aj chemický vzorec. Ako praktickú úlohu predloží súťažiaci žiak záznam z pozorovania a mapovania geologického odkryvu a zbierky hornín a minerálov. Aby sa na takúto súťaž žiaci pripravili, potrebujú veľa času stráviť v prírode. Ale aj o takúto náročnú olympiádu je v našom okrese záujem.
V odbornosti botanika zvíťazila Klaudia Macková ZŠ Mlynská. 2. miesto získala Simona Muliková ZŠ s MŠ Bukovce, a 3. miesto Katarína Glinská ZŠ Konštantínova. Úspešní riešitelia: Natália Bučková ZŠ s MŠ Bukovce, Ema Olčáková ZŠ Mlynská, Bibiána Medvecová ZŠ Konštantínová, Fabián Želizňak a Matej Blanár CZŠ sv. Petra a Pavla.
Prvenstvo v odbornosti zoo¬lógia získal Richard Čekelský ZŠ Konštantínova, 2. miesto získala Angelika Marcinčáková a 3. miesto si vybojovala Juliána Muliková, obidve ZŠ s MŠ Bukovce. Úspešní riešitelia: Ella Perátová a Eduard Hajník ZŠ Mlynská, Zuzana Drobňáková CZŠ sv. Petra a Pavla CZŠ sv. Petra a Pavla.
Víťazom v odbornosti geo¬lógia bol Patrik Durkoš ZŠ Mlynská, 2. miesto patrilo Šimonovi Harvilkovi ZŠ s MŠ Bukovce a 3. miesto si vybojovala Klaudia Kizáková ZŠ Mlynská.
Naši žiaci sa aj na krajskom kole stali úspešnými riešiteľmi, získali výborné umiestnenia. V odbornosti zoológia zvíťazil R. Čekelský, na 2. mieste sa umiestnila A. Marcinčáková, v odbornosti botanika sa na 5. mieste umiestnila K. Macková a na 7. mieste S. Muliková, v odbornosti geológia na 7. mieste skončil P. Durkoš a na 8. mieste Š. Harvilko.
Biologická olympiáda je veľmi náročná, blahoželáme naozaj nielen víťazom, ale všetkým úspešným riešiteľom a tešíme sa na ďalší rok.
Zároveň v mene súťažiacich žiakov a pripravujúcich pedagógov ďakujem CZŠ sv. Petra a Pavla za vytvorenie príjemnej, pracovnej atmosféry na súťažiach, zvlášť ďakujem Ing. Gabriele Šmajdovej za prípravu a organizáciu súťaží.
-b-

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 14. 6. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 221x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou