smahu správy

Dávno, pradávno...

Čo zostalo v zemi zo Stropkovského hradu

Najvýznamnejšou archeologickou lokalitou stropkovského regiónu je popri Hrádku v Mrázovciach Stropkovský hrad. Táto poloha bola skúmaná počas dvoch sezón v rokoch 2006 – 2007, pričom sa odkrylo 16 objektov a získal sa početný a veľmi cenný mobiliár.
Päť objektov bolo viac-menej uzavretých – boli to tri šachty, jeden suterén odkrytý až na podložie, jeden vybratý neúplne. Ostatné objekty predsta¬vovali fragmenty, najmä časti murív.

Najstarším bol objekt 5, zachytený západne od Kaštieľa. Išlo o zahĺbenú časť drevenej zrubovej stavby s ka¬mennou podmurovkou na jeho juhovýchodnom nároží. Na pod¬murovku boli využité opracované gotické stavebné články. Na čo objekt slúžil? Bol súčasťou hradu ako príbytok služobníctva, hospodárske stavisko, alebo to bol prístrešok pre stavbárov hradu? To už sotva niekedy zistíme. Chudobný materiál, ktorý sme tu našli, je ako jediný z výskumu datovateľný do 15. storočia.
Na nálezy najbohatšie boli objekty 1 a 2. Objekt 1 bol narušený, resp. spolovice zničený zaklenutý suterénny priestor, ktorého objavenie vyvolalo celý výskum. Objekt bol sekundárne využívaný ako odpa¬dová jama. Takéto využitie je v bežnom živote nie príliš vábivé, zato pre archeológov je odpadová jama vítaným zdrojom nálezov. Tehlovou klenbou zaklenutý priestor mal neupravené ílovité dno. Nad klenbou bolo mohutné kamenné murivo – súčasť hradobného múru. Na otázku primárnej funkcie tohto priestoru sa núka niekoľko odpovedí. Interpretáciu sťažuje výrazné poškodenie objektu pred samotným výskumom. Najpravdepodobnejšie je, že išlo o ľadovňu, pivnicu určenú na uchovanie potravín a nápojov, alebo o súčasť kanalizačného systému – šachtu, ktorá odvádzala splašky z vyššie situovaného prevétu. Ako odpadová jama bol objekt jednoznačne využívaný po zániku jeho primárnej funkcie. Podľa materiálu, ktorý sme odtiaľ vyzdvihli, sa zdá, že doň niekto vyhodil keramiku z „nemodernej“ domácnosti pri nejakom „veľkom upratovaní“. Našli sa tu totiž aj celé nádobky a najkrajší nález zo Stropkova – stolový mosadzný zvonec s vročením 1561.
Objekt 2 bol podobný, avšak podstatne menší zaklenutý suterén, zistený na severozápadnom nároží, pod oporným pilierom súčasnej stavby kaštieľa. Nezachytilo sa žiadne jeho prepojenie na kaštieľ. Klenba tohto priestoru bola kamenná, dlážka nebola upra¬vovaná. Podobne ako v objekte 1 aj tu sa nachádzalo množstvo kuchynského a technického (kachlice) keramického odpadu, medzi ním aj rekonštruovateľné nádoby. Určiť pôvodnú funkciu tohto objektu nevieme. Jednoznačné je až jeho sekundárne využitie ako odpadovej jamy.
Ďalším zaujímavým suterénom bol objekt 6. Považujeme ho za súčasný s obdĺžnikovou stavbou, označenou v pôdorysnom pláne z r. 1767 ako brána. Vstup do objektu bol na východnej strane, pričom zo situácie vyplýva, že sa tu schádzalo drevenými schodmi, prípadne rebríkom. V juhovýchodnom rohu objektu sa zistil prieduch, resp. komín, v hornej časti obložený tehlami. Vo východnej stene sa zistil tehlový útvar vložený do kamenného muriva, ktorý zrejme súvisel s vykurovacím telesom. Určite teda nemohlo ísť ani o ľadovňu ani o kanalizáciu. Objekt nebol zaklenutý. Materiál z jeho zásypu datujeme od 16. do prelomu 17/18. stor. Koncom 17. začiatkom 18. stor. stratil zrejme suterén význam a v tom čase bol zasypaný.
Objekt 7 ohraničujú dva paralelné múry v sme¬re S-J. Pri konfrontácii s pôdorysným plánom z r. 1767 ide o vstupný koridor do areálu hradu. V súčasnosti je vyznačený spolu s južným hradným múrom nízkym kamenným murivom.
Ešte jeden zaujímavý objekt spomeňme na tomto mieste. Je ním časť objektu 3, ako sme nazvali hradobné murivo z južnej strany hradu, prepojené s kaštieľom ďalším masívnym, murivom. V mieste napojenia murív bola zistená úzka šachta (0,8×0,5 m) s dôkladne upravenými stenami, vyplnená sypkou zeminou s bohatým obsahom materiálu. Šachtu sme nemohli vybrať na jej dno, lebo v nej nebola možná ďalšia manipulácia. Interpre¬tujeme ju ako šachtu prevétu, teda toalety, situovanej v horných poschodiach kaštieľa. Ako bolo zvykom, aj tento priestor sa druhotne využil ako odpadová jama a bol zasypaný zlomkami keramiky, skla a iných predmetov.
Ostatné objekty predstavujú fragmenty murív, z ktorých sa iba murivá 8 a 9 môžu hypoteticky datovať do stredoveku. O nich, ako aj o získanom súbore nálezov si povieme viac nabudúce.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 31. 5. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 46x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou