smahu správy

Dávno, pradávno...

Bolo tu ľudoprázdno?

Ak sme pri neskorej dobe kamennej či dobe bronzovej venovali jednému obdobiu viaceré časti nášho malého archeologického exkurzu do najstarších dejín stropkovského regiónu, teraz preletíme dlhý čas – okolo dvoch tisícročí – až po prah vrcholného stredoveku v jednom, jedinom príspevku. Dôvod je jednoduchý – nemáme žiadne doklady osídlenia, žiadne archeologické stopy.

Posledných osem storočí pred Kr. patrí v dejinách Slovenska obdobiu nazvanému doba železná. Železo, nový kov s obrovským civilizačným významom, sa v tomto čase rozšíril do všetkých oblastí hospodárstva a ovplyvnil nárast produktivity práce. Zmeny nastali aj v spoločenskej sfére, kde dochádza k prehlbovaniu sociálnej diferenciácie. Dobu železnú delíme na staršiu a mladšiu, pričom známejšie sú pomenovania doba halštatská (8. – 5. stor. pred Kr.) a doba laténska (4. – zlom letopočtu). Nielen osídlenie stropkovského regiónu v dobe halštatskej je zatiaľ veľmi málo známe. Týka sa to aj okolitých regiónov severovýchodného Slovenska. Do istej miery môže táto skutočnosť súvisieť so stavom výskumu, ale zdá sa, že je tento hiát spôsobený aj reálnym útlmom osídlenia regiónu. V južnejšom vranovskom regióne nastáva lepšia situácia v mladšej dobe železnej – v dobe laténskej, ktorá je v časti západnej a strednej Európy zviazaná s kultúrou keltskou. Do 80. rokov minulého storočia sa priamy etnický zásah Keltov, tohto výnimočného etnika v oblastiach severnejších od Východoslovenskej roviny nepredpokladal. Tu sa skôr rátalo s prítomnosťou Dákov osídľujúcich južnejšie položené územia. Až výskum Čičvianského hradného kopca v katastri obce Sedliská jednoznačne ukázal, že už v polovici 3. stor. pred Kr. tu žili Kelti, prvé historicky známe etnikum v regióne. Vystúpením Keltov na scénu histórie sa na Slovensku končí etnická anonymita, končí sa obdobie praveku a začína tzv. protohistorické obdobie. Čo bolo v tomto období v okolí Stropkova, nevieme. Avšak najnovšie objavy spoza hraníc v Poľsku ukazujú, že Kelti postupovali ďalej na sever a je teda možné, že sa v budúcnosti nájdu doklady ich prítomnosti aj u nás.
Nielen po Keltoch sa nenašli v tomto regióne stopy, nezanechali nám ich ani ďalšie etniká a kultúry známe na východnom Slovensku. Prvou kultúrou po zlome letopočtu, už z doby rímskej (prvé štyri storočia n. l.), ktorá je doložená na neďalekej lokalite Kvakovce – Dobrá (okres Vranov), je kultúra przeworská staršej doby rímskej z 2. stor. Ide o kultúrny prejav etnika, považovaného niekedy za germánskych Vandalov – Hasdingov. Na Dobrej sa počas nízkeho stavu vody začiatkom 80. rokov 20. storočia našlo žiarové pohrebisko s bojovníckymi hrobmi. Na bojovníkov usudzujeme podľa nálezov, medzi ktorými boli železné meče, hroty kópijí a časti štítov.
Odmysliac od toho, že v regióne nemáme archeologické doklady z obdobia sťahovania národov (4.-5. stor.), nemáme ich ani z včasného stredoveku (slovanské obdobie). Pritom lingvistické indície naznačujú, že tu osídlenie muselo byť. Také názvy ako Turany či Bžany poukazujú na predkresťanské obdobie ich vzniku. Tur (býk) bol pohanským symbolom plodnosti a sily a koncovka „any“ je tak isto veľmi starobylá (porovnaj napr. Moravany). Aj v názve Bžany sa ukrýva odkaz na starobylý predkresťanský pôvod: božany – božište, obetisko. Žiaľ, ani jediný čriepok, ktorý by rukolapne dosvedčoval osídlenie, sa v týchto katastroch nenašiel. Azda sú tieto sídliská nepretržite na tom istom mieste, čím sa stopy po staršom osídlení úplne zničili. Napríklad objav polykultúrneho osídlenia v obci Vlača (okres Vranov) umožnila iba skutočnosť, že zrejme kvôli záplavám rieky Topľa sa sídlisko presunulo ďalej od brehu a stredoveké či novoveké stavby nezničili staršie praveké a včasnostredoveké osídlenie. Vranovský okres je však všeobecne bohatý na stopy po slovanskom osídlení, najmä v období veľkomoravskom. Stropkovský región na svoje objavy z tohto úseku dejín snáď ešte len čaká.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 12. 4. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 41x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou