smahu správy

Dávno, pradávno...

Bronz v plnom rozkvete

Dávno, pradávno, bolo také obdobie, ktoré nazývame doba bronzová. Na Slovensku sa datuje od 24/23. storočia pred Kr. až po 8/7. stor. pred Kr. V niektorých oblastiach Slovenska, najmä na juhozápade (maďarovská kultúra) a juhovýchode (otomanská kultúra), sú už v najstarších obdobiach doby bronzovej známe vyspelé spoločenstvá, ktoré vytvárali predurbánne opevnené sídliská a zhotovovali pozoruhodnú keramiku i bronzové a zlaté predmety.

V ostatnom príspevku nášho seriálu sme hovorili, že stropkovský región zjavne nepatril k oblastiam, ktoré by vyhovovali starobronzovým kultúram. Možno stredobronzovej a mladobronzovej pilinskej kultúre možno prisúdiť osídlenie pri Stropkove-Sitníku, ale z nevýrazných nálezov to nemožno jednoznačne určiť. Až mladšia a neskorá doba bronzová, obdobie medzi 13. – 8. stor. pred Kr. dostáva do optiky záujmu osadníkov aj náš hornatejší kraj. Nie natoľko ako južnejší vranovský, či juhozápadnejší prešovský región, ale ľudoprázdna nebola ani táto oblasť. Dotkla sa jej aspoň noha obchodníka-kovolejára, ak už nie priamo osadníka. Ojedinelé nálezy bronzových predmetov či dokonca malé depoty (poklady) nedokladajú automaticky osídlenie, skôr ich môžeme interpretovať ako stopy obchodných ciest. Zatiaľ totiž nepoznáme ani jednu lokalitu okrem už spomínaného Stropkova-Sitníka, kde by sme mali doložené sídliskové objekty, teda kde by sme mali potvrdenú osadu z doby bronzovej. Ale koncentrácia povrchových nálezov zlomkov keramiky na niekoľkých miestach dáva tušiť, že tu ešte môžeme očakávať isté pozitívne prekvapenia. Črepy z mladšej až neskorej doby bronzovej, ktoré sa našli pri slovensko-poľskom prieskume J. Gancarského a G. Lukáča na polohe Hrabiny na hranici katastrov Vojtovce, Stropkov, Korunková a Potôčky, by mohli na existenciu sídliska poukazovať. Bez výskumu však nič bližšie povedať nemôžeme. Ďalšie nálezy mladobronzovej keramiky, patriacej najpravdepodobnejšie kultúre Gáva, sa našli na dvoch polohách v chotári Breznice (Za cintorínom a pod Studničnou horou na ľavom brehu Ondavy) a v chotári Chotče (poloha Pahorok).
Bezpochyby najzaujímavejšími pravekými nálezmi z oblasti Stropkova, popri kamenných sekeromlatoch z neskorej doby kamennej a počiatku doby bronzovej (písali sme o nich v predchádzajúcich častiach), sú nálezy bronzových predmetov. Tieto sa našli na už spomenutých lokalitách – v Breznici a v Chotči. V Breznici, na polohe označenej ako Studničná hora VII, sa pri prieskume Prešovskej univerzity (R. Hriž a M. Vizdal) našla bronzová sekerka s tuľajkou. Do takýchto sekeriek sa nasadzovala drevená násada a upevňovala sa organickým materiálom (kožou, lykom, špagátom), na čo slúžilo aj uško, ktoré sa na breznickej sekerke nezachovalo, lebo horná časť je poškodená. Sekerky sa používali ako pracovné nástroje, ale iste aj ako zbrane počas celej mladšej a neskorej doby bronzovej. Typ nájdený pri Breznici, aj keď nevieme ako mal vykrojené ústie, čo je podstatný znak pre bližšie datovanie, sa podľa formovania tela hlási skôr do mladšej ako neskorej doby bronzovej, pravdepodobne do obdobia 12.-11. stor. pred Kr.
Bronzové sekerky sú druhým najpočetnejším predstaviteľom skupiny pracovných nástrojov nachádzaným na Slovensku v oblasti Potisia (najpočetnejším sú kosáky). Poznáme ich odtiaľ 103 kusov z 37 lokalít. Najčastejšie sa nachádzajú ako ojedinelé nálezy a ako súčasti depotov. Len výnimočne sa našli v hrobe. Podobné typy používali všetky kultúry popolnicových polí. V našom priestore to bola predovšetkým kultúra pilinská (staršia) a kultúra Gáva (mladšia). O gávskej kultúre a o ďalších nálezoch bronzových predmetov zo stropkovského regiónu si povieme o týždeň.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.,
Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 22. 3. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 189x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou