smahu správy

Dávno, pradávno...

obrazokKovoliatci, ktorí sa tu iba zastavili

Dávno, pradávno, na Slovensku okolo 24. – 23. storočia pred Kr. sa začala doba bronzová. Prichádzala postupne a v rôznych oblastiach s rôznou intenzitou. Niekedy sa označuje aj ako zlatý vek ľudstva, pretože dochádza k dovtedy nepoznanému hospodárskemu rozkvetu. Nastávajú však aj nepokojné časy plné bojových stretov, preto pomenovanie zlatý vek má od reality poriadne ďaleko. Už v predchádzajúcej časti nášho archeologického seriálu sme hovorili o tom, že stropkovský región najvýznamnejšia starobronzová kultúra – otomanská – zrejme obišla, nezanechajúc takmer žiadne stopy.

Na oráčine na hranici intravilánu a extravilánu Stropkova – Sitníka smerom na Vojtovce zozbieral Ing. Arch. Marko Vateha, PhD. črepy, ktoré robia archeológom vrásky na čele dodnes. Je ich niekoľko stoviek, ale sú zväčša malé, nevýrazné, neposkytujú určujúce znaky ako je výzdoba či tvar keramiky. M. Vateha, podobne ako archeológovia Mgr. Jan Gancarski z Podkarpatského múzea v Krosne a dr. Gabriel Lukáč z Pamiatkového úradu v Levoči pri prieskume v r. 1994 sledovali na povrchu oráčiny tmavé škvrny, ktoré poukazujú na zahĺbené objekty. V r. 2006–2007 sa tu vďaka agentúre Krajina Ing. Miroslava Kneža v spolupráci s vtedajším Vlastivedným múzeom v Hanušovciach n. T. uskutočnil archeologický výskum. Skupiny anglických archeológov, študentov a dobrovoľníkov precízne preskúmali svah východne od obce. Ale ani pomocou moderných georadarových metód sa nepodarilo rozlúštiť záhadu, kto a kedy presne sa na Sitníku usadil. Zistili sa tu len skromné stopy sídliskových objektov s minimálnym počtom nálezov, ktoré možno len veľmi všeobecne zaradiť od doby bronzovej. Niektoré črepy poukazujú na pilinskú kultúru, ale J. Gancarski nevylučuje, že by predsa len mohlo ísť aj o starobronzovú kultúru otomanskú. V každom prípade sa osadníci pri Sitníku nezdržali dlho, asi len pár rokov. Na sídlisku sa nevytvorila silnejšia kultúrna vrstva a tá, čo sa vytvorila spolu s plytkými objektmi, podľahla hlbokej orbe. Zrejme sa tu zastavili ľudia, možno kovoliatci, ktorým prírodné podmienky nevyhovovali, a preto po krátkom čase pokračovali za obchodom i za životom ďalej za Karpatský oblúk. Odišli pokojne, na sídlisku neboli nijaké stopy po požiari či inej katastrófe. Ak pripustíme, že pri Sitníku žili nositelia pilinskej kultúry, pohybovali by sme sa v období strednej až mladšej doby bronzovej, v absolútnej chronológii asi v 15. – 12. stor. pred Kr. Za toto datovanie sa prihovárajú aj ďalšie nálezy z doby bronzovej, nájdené v stropkovskom regióne. Na hrebeni medzi obcami Vojtovce, Stropkov, Korunková a Potôčky sa na viacerých polohách našli črepy rámcovo zaradené do mladšej až neskorej doby bronzovej. Jeden z črepov prisúdili autori prieskumu J. Gancarski a G. Lukáč práve pilinskej kultúre. Aká bola táto kultúra? Veľmi vyspelé spoločenstvo z veľkého komplexu popolnicových polí. Svojich zosnulých spaľovali a ostatky žehu vkladali do urien – popolníc. Ich pohrebiská majú aj niekoľko tisíc hrobov, preto hovoríme o popolnicových poliach. Pilinská kultúra, rozšírená najmä na juhu stredného Slovenska a v Košickej kotline, je známa aj svojim vyspelým bronziarstvom. Kovoliatci vytvárali početné typy ozdôb, zbraní a pracovných nástrojov. Obchodovali s nimi na veľké vzdialenosti. V neistých pomeroch a v nebezpečenstve ukladali bronzové predmety ako tzv. obchodnícke či kovolejárske depoty (poklady). V blízkosti stropkovského regiónu ich nachádzame najmä v povodí Tople v bardejovskom regióne. Ale niekoľko bronzových predmetov sa našlo aj v samotnom Stropkovskom okrese. O nich však až nabudúce.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 15. 3. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 47x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou