smahu správy

Zaniknutá obec Modré Pole

Modré Pole je zaniknutá obec, hrádok na bývalom Stropkovskom panstve. Jej poloha je dodnes nie úplne vyriešená a v minulosti sa o nej viedli rôzne špekulácie. Niektorí ju stotožňovali s Kukovou v Šariši, ďalší so Stropkovom, Bokšou alebo Turanmi nad Ondavou. Kuková a Stropkov sa vylúčili hneď. Bokšu ako lokalitu, kde sa nachádzal hrádok a dedina Modré Pole predpokladal Mgr. Andrej Kaputa v článku uverejnenom v týždenníku Spektrum v roku 2010. Je to nezmysel, pretože boli v článku urobené viaceré závažné chyby a pri záveroch nebol uskutočnený hodnoverný historický výskum, ktorý by niečo také dokazoval. Realita je úplne niekde inde. Bokša nikdy nepatrila do majetkov panstva Stropkov, pričom Modré Pole áno.
Prvýkrát sa panstvo Modré Pole spomína v listine Karola I. Róberta z roku 1317, keď panstvá Stročín, Modré Pole, Veľkú a Malú Domašu a Ohradzany kráľ odobral po zrade Petra, syna Peteňa a daroval ich vernému šľachticovi Mikčovi, synovi Michala z rodu Ákoš (Rod Ákošovcov vlastnil aj Stropkov, menovite Ladislav, syn Mikuláša zo šarišského Svätého Jura. Mikuláš vlastnil aj Stročín). Všetky tieto panstvá sa nachádzali na ľavostrannom brehu rieky Ondavy, čo dokazuje aj mapa. Teda aj Modré Pole sa muselo nachádzať na ľavej strane Ondavy. Podľa postupnosti zápisu jednotlivých panstiev sa Modré Pole nachádzalo medzi Stročínom a Veľkou Domašou. O problematike územia hovorí listina z 13. marca 1347. Vtedy Lorand, syn Mikča spolu so svojimi vernými prepadol a vypálil obec Lomné, ktorá patrila do Čičavského panstva a teda Rozhanovcom. Ákošovci, ako majitelia Modrého Poľa sa pravdepodobne snažili rozšíriť svoj majetkový podiel. Poloha medzi Stročínom a Veľkou Domašou je síce veľká časť územia, ale nasledujúce listiny nám polohu upresňujú. V listine z roku 1355 je zapísaná samotná metácia (ohraničenie majetku) Lomného. Na východe siahala po rieku Ondavu a pokračovala na sever k Olšavskému potoku. Západ nie je pre nás dôležitý a južné hranice nevieme identifikovať. No listina z roku 1356 hovorí, že Rozhanovci radili Lomné do Zemplína k svojmu Čičavskému majetku a magister Lorand Ákoš do Šariša k svojmu majetku. Následne sa uvádza, že panstvo Lomné sa nachádzalo pred Lorandovým majetkom Modré Pole. Poloha nám z obsahov listín súhlasí.
Neskôr sa na území Modrého Poľa nachádzal hrádok. Doposiaľ nebol identifikovateľný. Objavené valy na vrchu Hradisko v katastri Mrázoviec a následný archeologický výskum dokázali, že nejde o Modré Pole. Objaviť túto zaniknutú obec môže len archeologický výskum. Alebo nie? Dovoľujeme si vysloviť záver, že práve obec Turany nad Ondavou sú pokračovateľom zaniknutého panstva, obce a hrádku. Prečo? O tom bude napísané neskôr.
-ľš-
Zdroje:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, ISBN 80–901392–5–6.
Magyar Nemzeti Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai Levéltár (elektronická databáza – http://mol.arcanum.hu/…t/a110505htm?…): DL 1882, 3892, 4575.
SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Bratislava: SAV, 1987.
RÁBAI, Krisztina: Anjou–kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Iillustrantia. XL. (1356). Dizertačná práca. Szeged: Szegedi Tudomanyegyetem, 2013.

obrazok

redakcia | 18. 1. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 321x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou