smahu správy

Školy sú na nový školský rok 2018/2019 dobre pripravené

obrazokOdbor školstva a kultúry mesta Stropkov informoval o zmenách a o prebiehajúcich reformách v školstve. Vláda SR definitívne odobrila „Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku“, v ktorom ide o rozvoj systému ďalšieho, inklúziu mariginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami trhu práce a zaoberá sa tiež financovaním zamestnancov v školstve a systémom riadenia.

Hlavnou zmenou je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ pre každé dieťa jeden rok pred plnením školskej dochádzky v ZŠ, čím sa podporia deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zmení sa počet odborných zamestnancov v školách, zvýši sa počet asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, školských psychológov, či špeciálnych pedagógov. Zaznamenané sú tiež vážne spoločenské a školské problémy v správaní detí a mládeže, preto program obsahuje návrhy k výučbe prevencie prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, či iných foriem intolerancií. Je potrebné tiež upraviť obsah a metódy práce, myslieť na prípravu učiteľov i ostatných odborných zamestnancov s dôrazom na potreby modernej pedagogiky.
Podľa T. Kubičku z odboru školstva a kultúry a podľa získaných informácii od riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov sú materské školy, základné školy, ZUŠ F. Veselého i centrum voľného času Fauna dobre pripravené na školský rok 2018/2019.
Pripomíname ešte, že testovanie piatakov základných škôl (5–2018 alebo T5–2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Cieľom tohto testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania, ktoré tým poskytne spätnú väzbu školám a zistí tak, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelanie. Poslúži tiež na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle.
Ani deviatakov ZŠ testovanie neminie, testovanie 9–2019 alebo T9–2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 z predmetov rovnakých ako pri testovaní piatakov, s rozdielom jedného dňa navyše pre testovanie 4. apríla 2019 z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Škola má možnosť porovnať výkony žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, poskytuje spätnú väzbu i komplexnejší obraz o testovaných predmetoch. Výsledok tiež slúži ako podklad pre žiaka na prijímacie skúšky na stredné školy.
Za zmienku určite stoja vzdelávacie poukazy, ktoré dostáva každý žiak na záujmové vzdelávanie. Ako informoval T. Kubička, v tomto školskom roku bolo vydaných 1 150 vzdelávacích poukazov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.
V školách a školských zariadeniach je spolu 1954 žiakov. V materských školách je v tomto školskom roku o 22 detí viac ako v minulom školskom roku, ZUŠ F. Veselého má tiež o 55 žiakov viac v porovnaní s minulým školským rokom. V základných školách je o 7 žiakov menej. Celkovo však môžeme povedať, že v školách a školských zariadeniach je o 70 detí viac ako v školskom roku 2017/2018. Počet prvákov na základných školách je spolu 124, čo je o 19 žiakov viac ako v predošlom školskom roku. Zvýšil sa aj počet pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Školské kluby detí i centrá voľného času zaznamenali nárast počtu oddelení i zvýšený počet krúžkov.
Počas celého školského roka sa deti všetkých škôl zapájajú do rôznych súťaží. Medzi tie tradičné patrí Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Rozprávkové vretienko, Pytagoriáda, Vesmír očami detí, rôzne olympiády a mnoho iných. Školy sa tiež zapájajú do projektov zameraných na vzdelávanie 21. storočia, environmentálnu výchovu, pravidlá cestnej premávky, bezpečnosť na ceste, ochranu životného prostredia, mliečny program. Zaujímavými projektmi sú určite Medzinárodný deň školských knižníc, detský čitateľský maratón, či projekty slúžiace na modernizáciu školy, školského prostredia i doplnenie a obnovu didaktických pomôcok.

obrazok

Andrea Fecková | 12. 10. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 240x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou