smahu správy

Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove si pripomína polstoročnicu svojho vzniku

Oslavy sa začali slávnostnou svätou omšou v stropkovskom sanktuáriu, ktorú celebroval vdp. dekan Miroslav Kišeľa. Po slávnostnom obede, na ktorom sa zúčastnili pozvaní hostia predseda Matice slovenskej Ján Gešper, tajomník MS Viliam Komora, Mária Murdzíková, členka dozorného výboru MS v Martine, Ladislav Matisko, čestný predseda Krajskej rady MS v Prešove, Jozef Makariv, riaditeľ Domu MS v Snine, Slávka Jurková, riaditeľka Domu MS v Prešove, primátor mesta Ondrej Brendza, viceprimátor Dušan Lukáč, prednosta MsÚ Stanislav Humeník, prednosta okresného úradu Alfonz Veselý, predsedníčky MO MS v Breznici Mária Džupinová a MO MS vo Vyšnej Olšave Mária Škurlová, členovia stropkovského výboru MO MS, miestni duchovní a ďalší, sme vo vestibule kultúrneho strediska otvorili malú výstavku výtvarných prác členov výtvarného klubu pri MO MS: Michala Bujdoša, Paľa Bujdoša, Ján Cichého, Jara Hybeľa, Mira Potomu, Márie Glinskej i Domiciána Križanovského.
Po tretej hodine začal slávnostný kultúrny program. Na úvod zazneli príhovory predsedu MO MS v Stropkove Slavomíra Cichého, primátora mesta Ondreja Brendzu a predsedu MS Mariána Gešpera.
Predseda MO MS S. Cichý pripomenul prítomným históriu vzniku MO MS v Stropkove, jej strastiplnú cestu po roku 1968 i neľahké osudy jej predstaviteľov a členov. Zhrnul činnosť od polovice 90. rokov, keď spoločenské pomery umožňovali matičiarom ďalší dych. Vyjadril znepokojenie nad rastom priemerného veku členov MO MS a nad negatívnym vplyvom globalizácie na mladých ľudí, ktorí pomaly prestávajú vnímať našu národnú históriu a kultúru. Vyzval do intenzívnej každodennej drobnej práci na budovaní národného povedomia pre našu Maticu.
Po príhovoroch na javisko vystúpili členovia MO MS, v preukazoch ktorých je rok vstupu do Matice 1968 a ktorí sa až do týchto dní angažovali v našom hnutí, aby si prevzali pamätné listy: Jolana Adamová, Milka Antošová, Michal Bujdoš, Margita Cichá, Miro Danko, Valentín Hmurčík, Mária Kavková, Andrej Nábožný, Anna Paľová a Alexander Žanony. Potom nasledoval zápis do pamätnej knihy mesta. Pamätné listy boli udelené aj Márii Glinskej, Alojzovi Kavkovi, Dušanovi Rybanskému a Danielovi Soóšovi, ktorí sa ospravedlnili.
Predseda MO MS odovzdal ďakovný list primátorovi mesta Ondrejovi Brendzovi za plodnú spoluprácu medzi MO MS a mestom Stropkov, najmä odborom školstva a kultúry. Predseda MO MS si prevzal ďakovný list z rúk prednostu okresného úradu Alfonza Veselého.
Kultúrny program otvorili hymnické piesne v podaní spevokolu Karmel pod vedením Andreja Nábožného.
Potom nasledovala pestrá kytica folklóru zo Stropkova i blízkeho okolia venovaná všetkým matičiarom a priateľom Matice v podaní folklórneho súboru Olšavčan pod vedením Márie Škurlovej a najmä členov domáceho folklórneho súboru Stropkovčani pod vedením Anny Knežovej a folklórneho súboru Stropkovčan s vedúcim Matejom Knežom v programe U Stropkove na jurmaku. Program obohatilo aj vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny Kalina pod vedením Miroslava Humeníka.
Po programe primátor mesta pozval prítomných do spoločenskej sály kultúrneho strediska na čašu vína.
Ako vznikal miestny odbor Matice slovenskej?
Úplne prvý miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove bol založený už v roku 1938. Jeho prvou akciou bolo divadelné predstavenie Chlapci na stráži pri príležitosti posvätenia Katolíckeho kultúrneho domu Andreja Hlinku v júli 1939. Na jeseň 1939 bola pri MO MS ustanovená okresná a miestna kultúrna komisia na čele s k Huťkom a J. Ciulisom. V miestnom odbore pracovali predovšetkým učitelia meštianskej školy. Záslužnú prácu v tomto smere robil i miestny rímskokatolícky farár Jerga. Pri MO MS aktívne pracoval divadelný ochotnícky súbor, organizovali sa výlety s vlasteneckým námetom, šírila sa osvetová činnosť, zakladali sa knižnice, uskutočňovali sa odborné kurzy. O začiatkom MO MS v tomto období však vieme málo, pretože počas prechodu frontu bola celá dokumentácia zničená.
Dňa 16. apríla 1968 sa v čitárni mestskej knižnice zišlo 41 Stropkovčanov. Prítomní založili Klub priateľov Matice slovenskej. Členmi výboru boli Emil Burák, Ján Cichý, Eduard Šmilňák, Valentín Smolko, Valentín Hmurčík, Stanislav Zaťko, Ivan Sokolovský, Ladislav Paňko, Milan Horáka ďalší.
Samotný miestny odbor vznikol 26. mája 1968. Predchádzalo tomu veľká slávnosť, na ktorú starší Stropkovčania doteraz spomínajú. Už v predpoludňajších hodinách sa na stropkovskom námestí začali zhromažďovať ľudia z celého okolia. O druhej hodine sa pohol niekoľkotisícový sprievod cez stropkovské ulice na futbalový štadión. Celé podujatie otvoril básňou „Krajanom“ mladý herec Ján Mistrík.
Nasledovali prejavy, básne a pozdravy domácich i hostí. Na záver sa prečítali pozdravné listy od Laca Novomestského, Dr. Daniela Okáliho, Zory Jesenskej, Vincenta Šikulu a iných. Po tomto slávnostnom zhromaždení sa večer o osemnástej hodine zišlo plenárne zasadanie MO MS s pracovným programom vrátane volieb riadneho výboru.
Prvý výbor MO MS v Stropkove bol zvolený v tomto zložení: predseda Emil Burák, podpredsedovia Ján Cichý a Eduard Šmilňák, tajomníci Milan Horák a Ján Kotuliak, hospodár František Čobej, členovia Ladislav Paňko, Cyril Cichý, Marián Richvalský, Jozef Andrejko, Valentín Smolko, Andrej Fuka a Jozef Rys.
Rozprávanie o ďalšom vývoji stropkovského matičného hnutia a osudoch jeho protagonistov by vyžadoval oveľa väčší priestor.
Práve preto si súčasný výbor MO MS vybral nedeľu 27. mája 2018 ako deň, kedy sme si pripomenuli a oslávili polstoročnicu stropkovskej Matice.
Čo povedať na záver?
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu osláv 50. výročia vzniku MO MS v Stropkove. Vedeniu nášho mesta a najmä zamestnancom odboru školstva a kultúry, vedúcemu Tiborovi Kubičkovi, Anežke Madzinovej a Domiciánovi Križanovskému za pomoc pri organizácii podujatia.
Andrejovi Nábožnému, Marienke Škurlovej, Anke Knežovej, Matejovi Knežovi, a Miroslavovi Humeníkovi za realizáciu kultúrneho programu.
Norovi Čabalovi a Sofii Klebanovej za úvodné vstupy a Jarovi Hybeľovi za organizáciu výstavky, našim duchovným a všetkým členom výboru MO MS v Stropkove za organizáciu akcie.
Ukážme svojím konaním okoliu, že vec národná je nám svätá. Urobme to pre našu Maticu. U nás v Stropkove má krásnych 50 rokov. Zaslúži si to!
Slavomír Cichý, predseda MO MS v Stropkove
Foto: Ing. Andrej Belovežčík, PhD.

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 8. 6. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 245x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou