smahu správy

Prezídium ONV v roku 1945

Druhé zasadnutie prezídia ONV sa konalo 21. februára 1945. Prítomnými bol predseda Andrej Gavula, zapisovateľ Vasiľ Rudišin a členovia Michal Špak ako prvý podpredseda, Michal Petruška ako druhý podpredseda, Ján Sinaj, Bedrich Hilfreich ako finančný referent a Michal Seman. Títo sa zúčastňovali všetkých zasadnutí Prezídia ONV počas roku 1945. Predseda ONV na tomto zasadnutí predniesol návrh, aby sa v okrese Stropkov zriadila milícia a to po niekoľkých obvodoch, v zložení 7 členov a jeden veliteľ. V Stropkove malo byť 24 členov a jeden veliteľ. Zásobovanie milície mali zabezpečiť obvodní tajomníci. Prezídium sa jednohlasne uznieslo na tom, že takúto milíciu zriadi,, čo sa aj uskutočnilo. Toto zasadnutie odhlasovalo aj platy zamestnancov ONV a tento návrh navrhol finančný referent Bedrich Hilfreich. Platy boli nasledovné: slobodní členovia milície 1200 Kčs + 300 Kčs drahotný prídavok; obvodní velitelia k platu + 300 Kčs prídavku; príplatok pre okresného veliteľa + 500 Kčs; mesačný plat vedúceho administratívy bol 1900 Kčs; inšpektor a inštruktor milície k platu + 1000 Kčs prídavku; poštový zamestnanci (poštári) mali 1500 Kčs; poštový úradníci 2000 Kčs; novoprijatí cestári dostávali 1500 Kčs a starí 1500 Kčs + 300 Kčs drahotný prídavok; noví hájnici 800 Kčs a starí 1000 Kčs. Úradníci dostávali nasledovné platy: kancelársky pomocníci 1000 Kčs + 200 Kčs, zapracovaný 1500 Kčs a zriadenci 1500 Kčs; obvodní tajomníci 1500 Kčs + 350 Kčs paušál mesačne; poradcovia obvodných tajomníkov dostávali 1500 Kčs; vedúci administratívneho oddelenia 2000 Kčs + 300 Kčs drahotný prídavok (u akéhosi pána Čoláka to bolo 500 Kčs); referenti dostávali 3000 Kčs + 500 Kčs drahotný prídavok; predseda mal nie menej ako 4000 Kčs + 500 Kčs drahotný prídavok. Ďalej sa uzniesli na tom, že každý zamestnanec mal dostať každý mesiac 100 Kčs drahotný prídavok na každé dieťa do 17 rokov v prípade, že študuje do 24. roku svojho života. V dokumente prezídia sa uvádzalo aj to, že platy Bedricha Hilfreicha a Vasiľa Rudišina začínali platiť od 1. decembra 1944 a pre ostatných začali platiť od nastúpenia do funkcie. Platy referentov začali platiť od 1. januára 1945.
Štvrté zasadnutie prezídia ONV sa konalo 21. marca 1945 a zapisovateľom bola Mária Beríková. Prezídium riešilo podané žiadosti o prijatie do kancelárskej služby a niektoré žiadosti ako to býva, zamietli a iné zas nie. Prílohou bol zoznam podaných žiadostí, ktorých bolo dokopy 81. Žiadosti boli podávané od 24. januára až do 3. marca 1945. Občania obcí boli zamestnaní ako tajomníci ONV v obciach okresu Stropkov, účtovníci či jedna učiteľka a 16 ľudí bolo bez zamestnania. Ďalej sa uvádzalo vzdelanie a prijatie alebo zamietnutie žiadosti. Prijatých bolo 35 ľudí, niektorých predvolali a zvyšné žiadosti zamietli.
Rozpočet
Po schválení delegácie, ktorá mala vycestovať k Slovenskej národnej rade (ďalej SNR) do Košíc, Andrej Gavula prečítal rozpočet na mesiac marec a apríl roku 1945. Rozpočet bol prekontrolovaný a schválený. Padol aj návrh, aby boli položky doložené zvláštnou dôvodovou správou. Uznesením členov ONV sa potvrdil rozpočet s konečnou sumou 55 277 000 Kčs a na vyzdvihnutie tejto sumy sa poverila delegácia ONV v Stropkove smerujúca do Košíc.
Spomínaná dôvodová správa k rozpočtu ONV na mesiac marec a apríl roku 1945 bola spísaná 26. marca 1945. Išlo o rozpočet ONV, Obecných Národných výborov, Národnej milície, Uniformovanej národnej bezpečnosti, školstva, lesníctva, podnikov, dopravy a verejných prác, zdravotníctva, pošty, súdnictva, sociálnych vecí a o evakuačné príspevky.
Finančný referent Bedrich Hilfreich na štrnástom zasadnutí prezídia ONV 18. apríla 1945 predniesol rozpočet ONV na mesiac apríl roku 1945, ktorý sa týkal zálohy na úhradu vojnových škôd. Zasadnutie schválilo rozpočet uznesením vo výške 50 000 000 Kčs. Predseda ONV dodal, aby tieto peniaze vyzdvihla delegácia, ktorá mala byť opäť vyslaná k SNR do Košíc. Navrhnutý za členov delegácie boli Michal Špak, Bedrich Hilfreich a Anton Hadača. Prvý podpredseda Michal Špak navrhol za člena delegácie aj predsedu Andreja Gavulu. Všetci sa na tejto delegácii uzniesli.
V ten istý deň, a síce 18. apríla 1945, bol schválený aj rozpočet zdravotníctva vo výške 85 000 Kčs, čo predstavovalo osobný náklad vo výške 20 000 Kčs, vecný náklad vo výške 60 000 Kčs a nepredvídané okolnosti vo výške 5000 Kčs. Rozpočet na verejnú správu bol schválený predsedom a finančným referentom vo výške 2 130 000 Kčs. ONV mal dostať sumu vo výške 1 390 000 Kčs, Obecný národný výbor sumu vo výške 300 000 Kčs, Národná milícia sumu vo výške 240 000 Kčs, Uniformovaná národná bezpečnosť sumu vo výške 150 000 Kčs a Neuniformovaná národná bezpečnosť sumu vo výške 50 000 Kčs. Rozpočet na súdnictvo činil sumu vo výške 85 000 Kčs. Osobný náklad činil sumu vo výške 25 000 Kčs, vecný náklad sumu vo výške 50 000 Kčs a na nepredvídané okolnosti mala ísť suma vo výške 10 000 Kčs. Rozpočet pre priemysel, obchod a zásobovanie okresu činil sumu 20 295 000 Kčs. Na podniky mala ísť suma 295 000 Kčs a na zásobovanie suma 20 000 000 Kčs.
Tridsiate druhé zasadnutie, ktoré sa konalo 10. júla 1945 sa nieslo v téme rozpočtu ONV na mesiac júl roku 1945, ktorú predniesol finančný referent Bedrich Hilfreich. Rozpočet sa týkal osobného a vecného nákladu na Verejnú správu vnútornú. Prezídium schválilo rozpočet v sume 928 143 Kčs a vyzdvihnutím tejto sumy v SNR pre veci vnútorné sa poverili Andrej Gavula a Bedrich Hilfreich. Na tom istom zasadnutí sa schválil rozpočet aj na mesiac august roku 1945. Týkal sa sociálnej starostlivosti a bol schválený vo výške 1 000 000 Kčs. Vyzdvihnutím u Povereníctva pre sociálnu starostlivosť SNR boli poverení spomínaní Andrej Gavula a Bedrich Hilfreich. Okrem toho Prezídium ONV schválilo rozpočet na august roku 1945 vo veci osobného a vecného nákladu na Verejnú správu vnútornú vo výške 900 643 Kčs. Opäť boli poverení Andrej Gavula a Bedrich Hilfreich vyzdvihnutím týchto peňazí zo SNR.
Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník, Zápisnice prezídia ONV 1945, šk. 1, inv. Č. 1.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

redakcia | 23. 2. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 100x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou