smahu správy

Finančná a hospodárska pomoc pre okres Stropkov v roku 1945

Zasadnutia Mestského národného výboru a ONV mali ako hlavnú tému rokovania otázku týkajúcu sa povojnovej obnovy okresu Stropkov. Vo februári roku 1945 dostal okres Stropkov od SNR 500 kg fazule, 200 t zemiakov, 10 t kŕmnej repy a niekoľko ton sena a slamy. Piate zasadnutie prezídia ONV sa konalo 24. marca 1945 a prítomným bol člen prezídia ONV Anton Hadač. Na tomto zasadnutí predseda ONV Anton Gavula vyslovil potrebu zvolania tohto zasadnutia, pretože sa tu mali prerokovať veci ohľadom vyslania delegácie k SNR do Košíc. Delegácia mala za úlohu vyzdvihnúť finančnú podporu, zadovážiť smernice k vedeniu jednotlivých referátov, žiadať od SNR prídel hospodárskeho dobytka, strojov, potravinových článkov, umelých hnojív, ťažného dobytka vo veci súpisu vojnových škôd a pod. Člen ONV Anton Hadač a zároveň aj tajomník ONV podotkol, že bolo nevyhnutné, aby delegácia bola vyslaná z dôvodu vyzdvihnutia finančnej podpory, vyzdvihnutia evakuačného príspevku a zadováženia informácii k vedeniu finančného referátu. Obaja podpredsedovia Michal Špak a Michal Petruška, tiež aj Ján Sinaj zdôrazňovali, aby vyslaná delegácia vyžiadala urýchlené dopravenie potravinových článkov (múky, dobytka, atď.). Bolo poznamenané aj to, aby sa žiadalo jarné osivo, keďže sa ho v okrese nachádzalo veľmi málo. Celé prezídium sa zhodlo aj na tom, aby vyslaná delegácia vyjednala na Povereníctve vojenských záležitostí odklad nástupu mužstva zo stropkovského okresu do vojenskej služby. Chceli to preto, aby hlavy rodín a synovia mohli v dedinách, ktoré boli zničené vojnou, zabezpečiť obživu rodiny, výstavbu spálených a zničených domov a dedín a aby mohli uskutočniť jarné práce na poli. Členovia prezídia navrhovali delegáciu, ktorá mala byť vyslaná do Košíc takto: predseda Andrej Gavula, tajomník ONV Anton Hadáč, správca okresného úradu Vasiľ Rudišin, zásobovací referent Ján Grega a lesný referent Vasiľ Špak. Vasiľ Špak mal mimo iného zabezpečiť prísun dreva na stavbu domov. Tieto osoby boli odhlasované ako delegáti ONV v Stropkove. Delegácia mala vyzdvihnúť finančnú podporu v sume 18 600 000 Kčs a evakuačný príspevok v sume 13 727 000 Kčs.
Na šiestom zasadnutí ONV v Stropkove 3. apríla 1945 sa rokovalo o tom, ako majú a komu majú byť rozdelené peniaze donesené zo SNR v Košiciach. Výkaz o poskytnutí sociálnej podpory obciam okresu poskytoval peniaze 51 obciam takto: 9 obcí malo dostať 982 000 Kčs (Stropkov mal z tejto podpory dostať 400 000 Kčs), ďalších 9 obcí malo dostať 760 000 Kčs, 8 malo dostať 1 019 000 Kčs, 10 obcí 1 178 000 Kčs, 7 obcí 769 100 Kčs a ďalších 7 obcí malo dostať 717 000 Kčs.
Zaujímavou správou je aj to, že na desiatom zasadnutí ONV, ktoré sa konalo 10. apríla 1945, Vasiľ Rudišin ako správca okresného úradu predniesol, aby bol poskytnutí príspevok na pohreb a truhly pre 8 ľudí z Nižnej Sitnice, ktorí boli zabitý nemeckými banditami. Príspevok bol schválený vo výške 1000 Kčs.
Ešte v roku 1945 padali požiadavky, aby boli do Stropkova presťahované niektoré textilné továrne, aby bola v Stropkove práca pre ľudí. Požiadavka bola nutná, pretože na jeseň roku 1945 si približne 1000 rodín podalo žiadosť o presťahovanie sa do južných častí Slovenska či do Čiech.
Posledné zasadnutie Prezídia ONV v Stropkove sa konalo 20. decembra 1945 a bolo v poradí päťdesiate štvrté. Podpredseda Bedrich Horný navrhol rozdelenie múky a cukru, a to bezplatne obyvateľom okresu Stropkov s podmienkou, že cukor a múka sa uhradí s preddavkov vojnových škôd. Prezídium sa uznieslo, že na základe smerníc Povereníctva financií číslo 3707/1945-I/20–1945 o výške preddavku na vojnové škody, sa mala prideliť múka a cukor za mesiac december a cukor aj za mesiac november, ktorý sa mal tiež uhradiť z preddavkov vojnových škôd. Múku mal zabezpečiť a prideliť miestny obchodník, ktorý bol taktiež povinný predložiť riadny okolkovaný účet od okresného distribútora, na základe ktorého by sa uhradila protihodnota prevzatého prídelu múky. Zabezpečením cukru za mesiac november bol poverený okresný distribútor Andrej Hasenfeld, ktorý mal tiež povinnosť predložiť riadny účet za celé množstvo cukru za spomínaný mesiac, a to 15,635 kg cukru za 11,4 Kčs. Okresný distribútor bol tiež povinný na základe výkazu zostaveného ONV a zásobovacím referentom, bezplatne prideliť miestnym obchodníkom do ich obce určité množstvo cukru. Potom boli miestny obchodníci povinný prideliť cukor bezplatne miestnym obyvateľom, avšak mal právo od nich vybrať zákonom ustanovený zisk, ako aj trovy na tovar dovozu. Miestny obchodníci, ktorí zakúpili cukor za mesiac december, boli povinný predložiť potvrdenku od Obvodného úradu Mestského národného výboru a základe toho im vyplatili protihodnotu zakúpeného tovaru z pokladnice ONV v Stropkove. Taktiež sa miestnym obchodníkom nariadilo, aby predložili na výzvu ONV presný zoznam osôb, ktorým bol pridelený tovar a v akom množstve.
Zdroj: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník, Zápisnice prezídia ONV 1945, šk. 1, inv. č. 1.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

redakcia | 16. 2. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 97x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou