smahu správy

Ako nakladať s kuchynským odpadom

Likvidácia odpadu je jedna z problematík, ktorá v súčasnosti vystupuje do popredia. V rámci likvidovania a separovania odpadu súvisí aj povinnosť adekvátne nakladať s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

Za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa teda považujú nespracované zostatky surovín, zostatky potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri spracovaní a výrobe pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania, v školách, ale aj z kuchýň domácností.
Povinnosť prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania je separovať kuchynský odpad z komunálneho odpadu, čo im ukladá zákon č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, kde fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania je daná zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.
Podľa uvedeného zákona je povinnosťou prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s týmto odpadom, ktorá musí spĺňať podmienky podľa veterinárnych a hygienických predpisov.
Kuchynský odpad sa podľa čl. 11 nariadenia č. 1069/2009 zakazuje použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat, s výnimkou kožušinových zvierat, kde na kŕmenie je potrebné povolenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch a na chovných staniciach.
V praxi to znamená, že prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia uzavrie zmluvu so subjektom, ktorý má povolenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na odber a použitie kuchynského odpadu na osobitné kŕmne účely na kŕmenie kožušinových zvierat, v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Kuchynský odpad je možné spracovať aj v schválených závodoch a zariadeniach (kompostéroch) v zmysle požiadaviek určených nariadením EÚ č. 142/2011.
RÚVZ Svidník

redakcia | 1. 12. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 270x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou