smahu správy

Zaujímavé historické udalosti a osobnosti zo Slovenska

STROPKOV

Dňa 4. septembra 1637 Štefan V. Pete protestoval pred konventom sv. Kríža v Lelese proti strýkovi Františkovi a Judite Péčeovej, vdove po Michalovi Petem kvôli spustošeniu majetku hradu Stropkov.
Dňa 5. septembra 1472 písal stropkovský kapitán Ján Goliczi mestskej rade Bardejova, že Mikuláš Perínsky obvinil jeho sluhu Gabriela a on si ho chcel vziať pod svoju ochranu.
Dňa 10. septembra 1776 bola v Jágri vydaná listina, v ktorej bol zapísaný stav fundácie Bratstva svätého škapuliara v Stropkove.
Dňa 11. septembra 1673 Wolfgang Fridrich Cob dosvedčil vernosť Žigmunda IV. Peteho uhorskému kráľovstvu.
Dňa 12. septembra 1642 Štefan V. Pete protestoval pred konventom sv. Kríža v Lelese, že sluhovia Žigmunda IV. Peteho počas jarmoku v Stropkove napadli a zbili jeho poddaných z Petejoviec.
Z dňa 12. septembra 1729 sa nám zachovalo svedectvo brata Filipa, generálneho prepošta Rádu bosých karmelitánov o pripustení do bratstva.
Z dňa 14. septembra 1452 sa nám zachovala druhá zmienka o stropkovskej tridsiatkovej stanici, ktorá je v listine zapísaná ako „…mediatate tricessimarum castrorum Stroupk!“
Z dňa 15.septembra 1616 sa nám zachoval testament Anny Kisčanky. Bola manželkou Štefana IV. Petem. Znenie testamentu je v poľskom jazyku.
Dňa 15. septembra 1732 boli vypočutí svedkovia vo veci zbehnutia Štefana Markuša, poddaného zo Stropkova.
Z dňa 15. septembra 1768 sa nám zachoval súpis listín, ktoré mala odovzdať vdova po Žigmundovi VI. Petem.
Dňa 16. septembra 1616 Sandomierska kapitula dosvedčila, že zaprotokolovala testament Anny Kisčanky a následne, že Anna určila poručníkov pre svoje dcéry.

SLOVENSKO

Dňa 1. septembra 1939 sa začala jedna z najhorších udalostí v dejinách sveta, druhá svetová vojna. V tento deň hitlerovské Nemecko napadlo nič netušiace Poľsko. Do vojny sa zapojil aj Slovenský štát a jeho divízie.
Dňa 3. septembra 1940 snem Slovenského štátu na čele s Jozefom Tisom prijal zákon, ktorým boli Židia vylúčený z hospodárskeho a sociálneho života.
Dňa 4. septembra 1890 sa v americkom Clevelande začalo zakladajúce zhromaždenie Prvej katolíckej slovenskej jednoty.
Dňa 6. septembra 1769 sa narodil slovenský básnik Bohuslav Tablic.
Dňa 7. septembra 1451 bolo uhorské vojsko Jána Huňadyho (otec kráľa Mateja I. Korvína) v bitke pri Lučenci porazené bratríckym vojskom Jána Jiskru.
Dňa 8. septembra 1563 bol v za uhorského kráľa korunovaný Maximilián II. Korunovácia prebehla v Dóme sv. Martina v Bratislave.
Dňa 9. septembra 1941 bol na Slovensku vydaný tzv. Židovský kódex, ktorý bol akousi kópiou nemeckých antižidovských zákonov.
Dňa 10. septembra 1914 bol Slovenskou ligou v Amerike vypracovaný dokument pod názvom Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských.
Dňa 11. septembra 1626 vydal arcibiskup Peter Pazmáň zakladajúcu listinu pre bratislavské jezuitské kolégium.
Dňa 12. septembra 1948 bola SNR v Londýne premenovaná na SNR v zahraničí. Predsedom SNR bol Karol Sidor.
Dňa 13. septembra 1705 zomrel sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania Imrich Tököli.
Dňa 14. septembra 1870 sa v Trnave uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha.
Dňa 15. septembra 1927 pápež Pius XI. vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónkou Slovenska. Tento deň štátny sviatok.
Dňa 16. septembra 1848 sa vo viedenskom hostinci konalo ustanovujúce zhromaždenie prvej SNR, na čele ktorej boli Štúr, Hurban a Hodža. Táto SNR sa stala prvým národnopolitickým orgánom Slovákov v časoch revolúcie 1848/1849.
Dňa 17. septembra 1944 sa KSS zlúčila so Sociálno-demokratickou stranou na kongrese v Banskej Bystrici.
Zdroj: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
ŠMAJDA, Ľuboslav: Dejiny Stropkova do konca 16. storočia. Bakalárska práca. Trnava: 2014, 51 s.
PELLOVÁ, Daniela: Inventár Rodu Petö zo Stropkova (1527 – 1839). Prešov: Štátny oblastný archív v Prešove, 1999 – 2000, s. 184.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 15. 9. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 301x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou