smahu správy

Úradná správa č. 3 zo dňa 18. júla 2017

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Upozorňuje FK, že sú povinné do začiatku súťažného ročníka 2017/2018 vygenerovať v ISSF členský poplatok za klub a hráčov.
Dňa 18.7.2017 sa uskutočnilo zasadnutie VV OOFZ Svidník, na ktorom bolo schválené:
Povinnosť klubov 6. ligy dospelých zabezpečiť v súťažnom ročníku 2017/2018 videozáznam zo stretnutia za týchto podmienok:
- Domáce FK 6. ligy dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre potreby odborných komisii. Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
- nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času,
- pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite.
- zo statívu z optimálneho vyvýšeného miesta zabezpečeného pred nepriazňou počasia, minimálne z výšky 1,5 m (z tribúny, z veže, z budovy a pod.), z úrovne stredového kruhu mimo hracej plochy,
- videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK, KR) natočený videozáznam na DVD nosiči alebo USB je povinný klub archivovať po dobu 30 dní po odohratí stretnutia.
- námietky v systéme ISSF podaním na komisiu so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod.
- Za námietky pre vzhliadnutie videa je jednotný poplatok: 40 €, ktorý bude predmetom zbernej faktúry. V prípade vyhovenia námietke sa tento vklad klubu vráti. Pri dokázaní, že klub natáčanie videozáznamu nevykonal, bude potrestaný pokutou 100 €. Ak klub natáčal videozáznam, ale pre potreby zväzu ho úmyselne nedoručil, resp. ho úmyselne upravil (marenie vyšetrovania) bude FK potrestaný pokutou 200 €.
- Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahovať:
- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť – mená, priezviska a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti -popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť s vyznačením času (minutáže)
- predloženie, resp. požiadanie o predloženie /v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám videozáznam nevyhotovoval / príslušnej video dokumentácie v súlade s týmto bodom
- námietky na výkon R sa podávajú v systéme ISSF cez podanie na komisiu KR v danom stretnutí, ktorú zároveň obdrží v tomto systéme aj súper prostredníctvom klubového manažéra
- ak domáci FK obdrží kópiu sťažnosti v danom stretnutí alebo na výzvu orgánov OOFZ, je povinný okamžite odoslať videozáznam na KR OOFZ
- žiadosť pre prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu KR.
- KR žiadosti vyhovie, ale až po internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o sťažnosti
- príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v prípade, že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu. V takomto prípade je klub povinný tak urobiť najneskôr do 48 hod po stretnutí, alebo do šiestich dní od zverejnenia žiadosti v Úradnej správe
Povinnosť klubov 6.ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018 vyplňovať zápis o stretnutí len v systéme ISSF za týchto podmienok:
- FK 6. ligy dospelých sú povinné vyplňovať zápis o stretnutí len v systéme ISSF. V prípade poruchy PC, resp. bez prístupu signálu zabezpečí domáci klub vyhotovenie papierového zápisu. Z toho dôvodu je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet pre vytvorenie elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF aj s tlačiarňou. FK pripraví 1 originál zápisu o stretnutí. Ak je na stretnutí prítomný aj DZ, FK pripraví 1 originál + 3 kópie zápisov o stretnutí. Ak na stretnutie nie je delegovaný DZ, iba originál + 2 kópie. Po stretnutí R riadne vyplní zápis aj s prípadnými osobnými trestami, a takto vyplnený zápis po jednej kópií odovzdá kapitánom družstva. Tieto zápisy potom slúžia FK pri prípadnom námietkovom konaní, resp. pri evidencií počtu ŽK. Rozhodca je povinný uviesť do zápisu o stretnutí nahlásené zranenie hráčov.
VV OOFZ schválil pre kluby 6.ligy dospelých finančný príspevok vo výške 200,– € na rozvoj mládežníckeho futbalu (financie budú zaslane na účty FK)
VV OOFZ schválil pre kluby 7.ligy dospelých finančný príspevok vo výške 150,– € na rozvoj futbalu v obcí (financie budú zaslane na účty FK)
VV OOFZ schválil Rozpis súťaží pre ročník 2017/2018.
DK OOFZ:
Vyhovela žiadosti hráča FK Tisinec – Peter Skysľak – 1155948 – o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie so skúšobnou dobou od 19.7.2017 do 19.10.2017, podľa DP41/2, poplatok 10,– €
KR a DZ:
Pohár predsedu OOFZ – 30.7.2017 o 17.00 hod.:
Chotča – Lúčka
Hrabovčík – Radoma
Kuková – Breznica
Tisinec – Miňovce
Stročín – Kalnište
Havaj – Lomné
Rovné – Sitníky
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

redakcia | 28. 7. 2017 | Šport | Odkaz na článok | | 83x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou