smahu správy

Primátor Ondrej Brendza hodnotí rok 2016

Vážení Stropkovčania,
vstupujeme do roku 2017, ktorý je zároveň tretím rokom aktuálneho funkčného obdobia. Dovoľte mi preto prihovoriť sa vám a pri tejto príležitosti zhrnúť uplynulé obdobie a takisto naznačiť vízie do nasledujúcich rokov.

Aj v uplynulých dvanástich mesiacoch sme pokračovali v realizácii konsolidačných opatrení. Dotkli sa Mestského úradu, škôl, mestských podnikov i ostatných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Prijali sme viaceré nevyhnutné opatrenia smerujúce k transparentnejšiemu nakladaniu s verejnými zdrojmi. Jedným z kľúčových v roku 2016 bola zmena v oblasti účtovníctva a personálnej agendy stropkovských základných a materských škôl. Celá oblasť účtovníctva a mzdovej politiky prešla pod Mestský úrad. Ak hovoríme o konsolidácii, zvlášť sa treba pristaviť pri podniku Služba. Krachujúca spoločnosť sa vďaka zodpovednému prístupu a rozumným rozhodnutiam vedenia mesta i podniku mení na modernú príspevkovú organizáciu, ktorá dnes zabezpečuje široké spektrum služieb pre mesto, jeho obyvateľov a v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti i pre súkromný sektor. Chcem zdôrazniť, že všetky personálne zmeny vykonané vo vedení úradu, mestských spoločnostiach a organizáciách smerovali k naplneniu našich cieľov v oblasti transparentnosti a zefektívnenia a hospodárnejšieho nakladania s prostriedkami mesta. O správnosti našich rozhodnutí svedčí fakt, že mesto a jeho organizácie sú dnes v omnoho lepšej finančnej kondícii.

Investície do osvetlenia, rozhlasu, parkovísk i cintorínov

Vďaka úspešným projektom máme dnes viac ako tisíc nových svetelných bodov v celom meste i mestských častiach. Nanovo boli osvetlené ulice i časti Stropkova, ktoré boli dlhodobo na okraji záujmu. Počas Sviatkov nám chvíle v centre spríjemňuje krásna vianočná výzdoba. Celé mesto je od decembra ozvučené novými ampliónmi a prenos zvuku zabezpečuje moderná analógovo-digitálna ústredňa. Modernizujeme Dom smútku, ktorý sme premenovali na Dom nádeje. Začali sme rekonštruovať civilné i vojenské cintoríny. Vyčistili sme niekoľko čiernych skládok na území mesta, najväčšiu v rokline za Tescom. Toto územie by malo byť do konca funkčného obdobia zrekultivované. V závere roka sme tam začali osadzovať kanalizačné rúry a potupne budeme pokračovať smerom k stanici. Štandardne sa zameriavame na opravy výtlkov na miestnych komunikáciách a vo vlastnej réžii realizujeme aj povrchové úpravy chodníkov a ciest. V lokalitách ulíc Hrnčiarska a Matice slovenskej sme vďaka efektívnejšiemu využitiu verejných plôch vytvorili 32 nových parkovacích miest. Ďalšie pribudli po zjednosmernení ulice Jilemnického pri nemocnici. V záujme zvýšenia bezpečnosti dopravy sme inštalovali štyri spomaľovacie pásy na námestí a Cintorínskej ulici.

Novinky v mestských nariadeniach

Prijali sme nové nariadenia týkajúce sa režimu umiestňovania reklamných zariadení v meste, vylúčením parkovania nákladiakov v meste zavádzame zmeny v parkovacej politike, do praxe sme uviedli aj nové nariadenie upravujúce chov psov v meste, ako aj nariadenie pre stavebníkov, ktoré by malo eliminovať negatíva súvisiace s rozkopávkami chodníkov a ulíc. S občanmi mesta prebieha prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov nadštandardná komunikácia, čo v minulosti nebolo pravidlom.

Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva

Začíname sa zameriavať aj na budovanie cykloturistickej infraštruktúry. S partnerským mestom Rzeszów sme podali projekt na vybudovanie cezhraničnej cyklotrasy. Vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja sme v jeseni vyznačili prvé kilometre cyklotrasy v okolí mesta. Čakáme na výsledky hodnotenia ďalších troch cezhraničných projektov v rámci slovensko-poľskej spolupráce zameraných na prezentáciu kultúrneho dedičstva a propagácie histórie Stropkova ako významného mariánskeho pútnického miesta. V spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou sme podnikli prvé kroky smerujúce k sprístupneniu kostolnej veže pre Stropkovčanov i turistov. Zamerať sa chceme aj na rekonštrukciu ďalších historických objektov v meste. Našu pozornosť si určite zaslúži aj mestský park postavený na prelome 19. a 20. storočia. Prvým krokom bola kompletná rekonštrukcia a výmena jeho takmer 70-ročného oplotenia.

Nadväzujeme úspešné partnerstvá

V rámci investičnej výstavby sme skolaudovali a odovzdali 30 nových bytov na ulici Ciolkovského. Aktuálne sa zaoberáme otázkou ďalšieho rozvoja bytovej výstavby v meste, tak pre majoritné, ako aj menšinové obyvateľstvo. V apríli sme úspešne zavŕšili proces vstupu investora do priemyselného parku, ktorý sme odštartovali ešte v polovici roka 2015. Dnes je výrobca elektrotechnických komponentov etablovaný a nemecko-slovenská spoločnosť zamestnáva viac ako 30 zamestnancov. Podpísali sme tiež memorandum o vzájomnej spolupráci s VSD, a.s., na základe ktorého sme si stanovili spoločné priority v rámci investícií do elektrickej distribučnej siete v meste. Zamerali sme sa aj na opravu striech mestských budov – Denného centra, materskej školy v Bokši a tribúny na futbalovom štadióne.

Dva veľké projekty a príprava na štvrtú etapu námestia

V tomto roku začne realizácia dvoch veľkých projektov – plánovaná je rekonštrukcia Materskej školy na ul. Matice slovenskej za 543 306 eur. Mesto na ňu získalo zdroje z EÚ a štátneho rozpočtu, spoluúčasť predstavuje 5 percent. Úspešní sme boli aj vo výzve Ministerstva životného prostredia zameranej na vybudovanie skládky biologicky rozložiteľného odpadu a nákup mechanizmov. Projekt dosiahne výšku 902 tisíc eur. V príprave je projekt výstavby polyfunkčného objektu na ulici Hrnčiarskej a s tým súvisiaca výstavba parkoviska za Domom služieb. Začíname proces výkupu zostávajúcich nehnuteľností na námestí, aby sme mohli realizovať štvrtú etapu jeho rekonštrukcie. Pripravujeme aj projekt zníženia energetickej náročnosti budovy MsÚ. V závere roka prebehlo zameranie chodníka smerujúceho na Sitníky, čo je prvým krokom k tomu, aby sme sa postupne mohli pustiť do jeho rekonštrukcie.

Výstavba obchvatu stále aktuálna

Na druhej strane nám opäť nevyšiel projekt na likvidáciu čiernych skládok na ulici Pod Laščíkom a dlhodobo nás trápi situácia na ulici Za jarkom. Osobne som tiež nepredpokladal, že proces zmeny územného plánu súvisiaci s výstavbou obchvatu bude trvať tak dlho. Od začiatku roka 2015 totiž intenzívne pracujeme na zabezpečení vydania územného rozhodnutia pre túto stavbu, ale celý proces brzdila administratívna existencia sitníckeho letiska. V závere roka sme sa však opäť pohli dopredu a preto verím, že v roku 2017 proces úspešne zavŕšime.

Spoločné úspechy pre deti i širokú verejnosť

Zvlášť ma teší náš spoločný úspech v podobe nového ihriska Žihadielko. Živo si spomínam, ako sme takto pred rokom už začiatkom januára uvažovali, či sa nám podarí uspieť v pilotnom projekte spoločnosti Lidl. Desiatim najúspešnejším mestám na Slovensku mali postaviť moderné detské ihrisko, „stačilo“ nazbierať najviac hlasov v rámci piatich skupín miest rozdelených podľa počtu obyvateľov. Vo februári začal „žihadielkový“ ošiaľ a azda nepreženiem, ak poviem, že zachvátil celé mesto i okres. Vaša aktivita bola úžasná a mesto sa hlasujúcich snažilo motivovať komunikačnou kampaňou i vyhlásením súťaže pre hlasujúcich. Náš nápad neskôr nasledovali ostatné mestá. Napokon sme skončili prví v hlasovaní a Stropkovčania sa ako jediní na východe Slovenska dočkali krásneho ihriska. Spojili sme sa pre dobrú vec a 30. júla oslávili spoločný úspech nás všetkých. Podobne sme uspeli aj v hlasovaní o grilovacie miesto od Veľkopopovického Kozla, ktoré nám pivovar postavil v jeseni v mestskej časti Bokša. Náš sľub postaviť každý rok jedno nové detské ihrisko platí a aj v roku 2017 sa stropkovské deti môžu tešiť na ďalšie.
Deťom a ich rodičom sme vyšli v ústrety aj pri zakladaní materského centra Pastelka, ktoré sídli v Dennom centre a má za sebou už niekoľko veľmi zaujímavých akcií. Teší ma, že v mestskej časti Sitníky funguje od roku 2015 plnohodnotná prevádzka materskej školy, hoci do roku 2014 sa tento problém neriešil. Sitníčania určite privítali aj novú autobusovú zastávku, na ktorú sa čakalo dlhé roky. Vďaka nej môže verejnosť využívať aj spoje, ktoré dovtedy na Sitníkoch nezastavovali.

Úspešný rok stropkovského športu

Osobitnou kapitolou je stropkovský šport. V tomto roku sme dosiahli v kolektívnych a individuálnych zápoleniach vynikajúce výsledky na domácej i medzinárodnej úrovni. V rámci peňažného a nepeňažného plnenia putovalo do rozvoja stropkovského športu najviac prostriedkov za posledné roky. Všetky žiadosti o podporu boli po konzultáciách so žiadateľmi naplnené a dnes samospráva intenzívne spolupracuje so všetkými športovými združeniami v Stropkove. Modernizáciou prešla krytá plaváreň, zimný i futbalový štadión. Mesto sa v tomto období stalo aj majiteľom lyžiarskeho vleku. Verím, že vďaka tomu sa nám opäť podarí sprístupniť jestvujúci vlek športujúcej verejnosti či malým lyžiarom v tréningu. Vo vedení mesta sa zaoberáme aj problematikou opätovného otvorenia skateparku.

Plodná spolupráca mesta, občanov a zastupiteľstva

Toto všetko sa nám podarilo naplniť len vďaka vašej podpore a dôvere. Som nesmierne rád, že môžem napĺňať svoj program k spokojnosti všetkých občanov a zároveň vďačný za vaše prejavy podpory. Na druhej strane je pochopiteľné, že v každej komunite sa nájdu aj nespokojní. Aj ich názory rešpektujem a zaoberáme sa všetkými podnetmi. Primátor je síce monokratický orgán, ktorý nesie najväčšiu zodpovednosť za stav a chod nášho mesta, ale všetky aktivity, projekty a naplnené ciele sú kolektívnym dielom. Nič z toho, čo som v rekapitulácii uplynulého obdobia spomenul, by sa nepodarilo zrealizovať bez podpory občanov, bez spolupráce s odborným aparátom MsÚ, bez aktívneho podielu vedenia i zamestnancov mestských organizácii, bez súčinnosti s vedením škôl… A samozrejme, nenaplnili by sme to ani bez konštruktívnej a korektnej spolupráce vo vedení mesta, mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve. Som rád, že drvivá väčšina poslancov mestského parlamentu našla s vedením mesta zhodu a podporili projekty a aktivity, ktoré sú prínosom pre naše mesto.
Máme za sebou polovicu volebného obdobia, absolvovali sme prvý polčas. Dosiahli sme výsledky, na ktorých môžeme stavať a ktoré sú základom pre rozvojový rok 2017.
Za každým prvým polčasom vo futbale nastupuje prestávka. To sa však nemôže týkať nášho mesta. Nemáme nárok na prestávku či oddych. Všetci spoločne ideme, za vašej výdatnej podpory, do druhého polčasu a chceme dosiahnuť ďalšie spoločné víťazstvá pre naše mesto. A ak sme sa opäť dostali k športovej terminológii – je známe, že šport, konkrétne futbal, bol dôležitou súčasťou môjho života 24 rokov. Od roku 2001 som pôsobil v celoštátnych súťažiach, neskôr aj na medzinárodnej úrovni. V decembri som sa aj vzhľadom na pracovné povinnosti súvisiace s výkonom funkcie primátora rozhodol svoju kariéru ukončiť a rozhodcovskú píšťalku pomyselne zavesiť na klinec.
Vážení Stropkovčania, na začiatku nového roka želám všetkým nám i celému mestu pokoj, vzájomné pochopenie a toleranciu, nech nás každým dňom sprevádza Božie požehnanie a spoločne tak budeme môcť robiť naše mesto krajším.
Ondrej Brendza, primátor mesta

redakcia | 6. 1. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 164x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou